Szczególne uprawnienie dla stacji kontroli pojazdów

  Stacje Kontroli Pojazdów

  -wszystkie-

 
Szanowni Państwo,
 
w związku z kolejną próbą robienia "Wody z mózgu" właścicielom stacji i diagnostom - nadania stacjom kontroli pojazdów "szczególnych uprawnień" w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przewoźników krajowego i międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy - informujemy, że:
- na dzień dzisiejszy w przygotowywanych projektach brak jest uregulowań prawnych wskazujących na wprowadzenie tego typu zmian. Analizując wydane przepisy, należy postawić pytanie: czy wprowadzenie "szczególnych uprawnień" byłoby zasadne i zgodne z obowiązującym systemem prawa?; 
- wstąpienie do jakiejkolwiek struktury nie spowoduje także nadania "szczególnych uprawnień" stacjom i diagnostom. 
- certyfikacja kompetencji personelu w zakresie: obowiązkowej certyfikacji przewoźników krajowego i międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy, to nie certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu. 
 
Potwierdzeniem udzielonego wyjaśnienia jest cytowany poniżej przepis zawarty w Dz. U. z 2004 r. nr 205 poz. 2098 oraz załączony Dz. U. z 2004 r. MI Nr 9 z późniejszymi zmianami (w załączniku).

   (....) " § 3. 1. Certyfikat jest wydawany, z zastrzeżeniem § 4, po przedłożeniu następujących dokumentów:

  • 1) certyfikatu A dla pojazdu ekologicznego i bezpiecznego lub EURO 3 bezpiecznego, wydanego przez producenta lub importera będącego upoważnionym przedstawicielem producenta pojazdu, potwierdzającego spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów w zakresie emisji i zadymienia spalin oraz poziomu hałasu zewnętrznego;
  • 2) zaświadczenia wydanego przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta pojazdu albo kserokopii świadectw homologacji przedmiotów wyposażenia i części pojazdu potwierdzającego wyposażenie pojazdu w odpowiednie układy i urządzenia, o których mowa w certyfikatach, albo wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli zawiera informacje dotyczące posiadania przez pojazd takiego wyposażenia;
  • 3) zaświadczenia o pozytywnym wyniku z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu;
  • 4) kserokopii dowodu rejestracyjnego pojazdu;
  • 5) pisemnego oświadczenia właściciela lub użytkownika pojazdu potwierdzającego wyposażenie pojazdu w zalegalizowany przyrząd kontrolny (tachograf).

    2. Przepisów ust. 1 pkt 1 i 5 nie stosuje się do przyczep i naczep.

    3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do pojazdów, co do których nie upłynął rok od daty ich pierwszej rejestracji.

    § 4. W przypadku pojazdów, co do których upłynął rok od daty ich pierwszej rejestracji, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, dopuszcza się przedłożenie zaświadczenia o pozytywnym wyniku z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu, potwierdzającego wyposażenie pojazdu w odpowiednie układy i urządzenia, o których mowa w certyfikatach.

    § 5. W przypadku braku możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, na żądanie organu wydającego certyfikat, należy przedłożyć zaświadczenie z oględzin i badań pojazdu wykonanych przez jednostkę upoważnioną do przeprowadzania badań homologacyjnych stwierdzające wyposażenie pojazdu, dla którego ma być wydany certyfikat, w odpowiednie układy i urządzenia. "(....).

Z wyrazami szacunku
Grzegorz Krzemieniecki
Łódź, dnia 20 czerwca 2005 r.