Dziennik Urzędowy MI Nr 9

 

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA INFRASTRUKTURY Nr 9 poz. 37 z dnia 22 maja 2004 r. z póżniejszymi zmianami....

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA INFRASTRUKTURY

 z dnia 21 maja 2004 r.

 w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Infrastruktury do wykonywania niektórych czynności wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym lub z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych

Na podstawie art. 17 ust. 2, art. 17a, art. 26 pkt 1, art. 27a, art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 32e ust. 2, art. 33 ust. 11 i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa zakres upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie, zwanego dalej "Dyrektorem Biura", do wykonywania niektórych czynności wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym lub z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych.

§ 2. 1. Dyrektor Biura jest upoważniony do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawie:

1) licencji na międzynarodowy transport drogowy;

2) zezwoleń na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób;

3) świadectwa kierowcy.

2. Dyrektor Biura w zakresie wykonywanych czynności, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany do:

1) przyjmowania i prowadzenia dokumentacji oraz korespondencji;

2) zawiadamiania stron na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. o wszczęciu postępowania administra-cyjnego i wzywania na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. do wypowiedzenia się w przedmiocie zgromadzonych w tym postępowaniu materiałów i dowodów;

3) wzywania na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. do usunięcia braków formalnych we wnioskach stron;

4) wzywania na podstawie art. 50 k.p.a. do złożenia wyjaśnień lub przedstawienia dokumentów w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym;

5) doręczania postanowień i decyzji administracyjnych;

6) kierowania pisemnych ostrzeżeń do przedsiębiorców, w trybie art. 15 ust. 2 ustawy
o transporcie drogowym;

7) wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 217 k.p.a;

2)8) wzywania w trybie art. 84 ustawy o transporcie drogowym, posiadaczy licencji
na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego lub zezwoleń na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, do przedstawiania dokumentów w zakresie zgodności wykonywania międzynarodowego transportu drogowego z przepisami ustawy
i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia.

§ 3. 1. Dyrektor Biura jest upoważniony do wydawania następujących dokumentów:

1) formularza jazdy;

2) certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeń-stwa lub warunków dopuszczenia do ruchu;

3) zaświadczeń na międzynarodowy transport drogowy na potrzeby własne;

4) zezwoleń zagranicznych.

2. Dyrektor Biura, w zakresie wydawania dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4,
jest upoważniony także do:

1) odmowy wydawania zezwoleń zagranicznych na przewóz osób i rzeczy na warunkach określonych w ustawie i corocznie wydawanym Komunikacie Ministra Infrastruktury w sprawie zasad wydawania zezwoleń zagranicznych na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego;

2) prowadzenia wymiany zagranicznych zezwoleń na międzynarodowy transport drogowy
na polskie zezwolenia na międzynarodowy transport drogowy, według kontyngentów uzgodnionych z państwami, które zezwolenia te wydają

3) przekazywania zezwoleń zagranicznych na międzynarodowy transport drogowy polskim organizacjom o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającym międzynarodowych przewoźników drogowych, upoważnionym do ich wydawania na podstawie art. 26 pkt 2 i art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz zawierania z nimi odrębnych porozumień w tym zakresie;

4) monitorowania liczby wydawanych zezwoleń zagranicznych, w tym także przez inne pod-mioty uprawnione do ich wydawania.

2)2a) Dyrektor Biura jest upoważniony do wzywania, w trybie art. 84 ustawy o transporcie drogowym, posiadaczy zaświadczeń na międzynarodowy transport drogowy na potrzeby własne
do przedstawiania dokumentów w zakresie zgodności wykonywania międzynarodowych przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zaświadczenia

3. Przepisy § 2 ust. 2 pkt 1 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4. 1. Dyrektor Biura, w zakresie opłat za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych, jest upoważniony do:

1) zawierania porozumień, w szczególności z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje benzynowe, polskimi organizacjami zrzeszającymi przewoźników drogowych o zasięgu ogólnokrajowym dotyczących poboru opłat;

2) przechowywania i dystrybucji kart opłaty na rzecz podmiotów uprawnionych do pobierania tych opłat;

3) prowadzenia szczegółowej ewidencji kart opłaty wydanych podmiotom uprawnionym
do pobierania tych opłat oraz kart opłaty zwróconych przez te podmioty jako nie wydane przedsiębiorcom lub nie wykorzystane w całości lub w części;

4) monitorowania liczby i rodzajów wydawanych kart opłaty, w tym także przez inne podmioty uprawnione do pobierania tych opłat.

2. Dyrektor Biura współpracuje z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wypełnienia zadań.

§ 5. Dyrektor Biura jest upoważniony do :

1) zlecania druku dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1;

2) dystrybucji dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.

§ 6. Dyrektor Biura prowadzi rejestr:

1) udzielonych licencji na międzynarodowy transport drogowy;

2) wydanych zezwoleń zagranicznych;

3) wydanych zezwoleń na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób;

4) wydanych świadectw kierowcy;

5) pojazdów i przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne.

§ 7. Dyrektor Biura przygotowuje sprawozdanie na temat wydanych:

1) licencji na międzynarodowy transport drogowy, w tym informacje dotyczące zmiany
i przeniesienia uprawnień wynikających z licencji oraz wypisów z licencji;

2) zezwoleń na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób oraz wypisów
z tych zezwoleń;

3) zezwoleń zagranicznych;

4) zaświadczeń na międzynarodowy transport drogowy na potrzeby własne;

5) kart opłaty oraz możliwości zachowania ciągłości ich dystrybucji;

6) świadectw kierowcy;

7) formularzy jazdy;

8) certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeń-stwa lub warunków dopuszczenia do ruchu - i przedkłada je Podsekretarzowi Stanu oraz dyrektorowi właściwej komórki merytorycznej w Ministerstwie Infrastruktury.

2. Dyrektor Biura współpracuje z dyrektorem właściwej komórki merytorycznej w Ministerstwie Infrastruktury, w przygotowaniu informacji w zakresie wykonywania międzynarodowego transportu drogowego.

§ 8. Traci moc zarządzenie nr 3 Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego Warszawie - gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Infrastruktury do wykonywania niektórych czynności wynikających
z przepisów ustawy o transporcie drogowym (Dz. Urz. Ml Nr 3, poz. 7).

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804, Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Dz. U. Nr 200, poz. 1953, Nr 211, poz. 2050 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

2) Zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. Ml Nr 4, poz. 24 z dnia 15 kwietnia 2005 r.