Wydawnictwa

 

Uprzejmie informuję, że z dniem 8 listopada 2005 r zawarliśmy umowę z Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie sprzedaży wydawnictw:

 

 1. Dzienniki Ustaw
 2. Monitor Polski
 3. Monitor Polski "B"
 4. Biuletyn zamówień publicznych
 5. Dziennik Urzędowy Ministra Finansów
 6. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia
 7. Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa
 8.Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości
 9. Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
10. Dziennik Urzędowy Ministra Infastruktury
11. Dziennik Urzędowy Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
12. Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
13. Przegląd Legislacyjny
14. Załączniki

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia


Zamówienie można złożyć wypełniając  druk zamówienia i odesłać pocztą lub faksem

 

Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2005 r. Nr 190, poz. 1606) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.


Art. 19. 2. Organ wydający dziennik urzędowy ustala także cenę egzemplarza oraz warunki wydawania, rozpowszechniania i prenumeraty dziennika, tak aby dziennik urzędowy mógł być powszechnie dostępny.

Art. 24. 1. Nazwy: Dziennik Ustaw, Monitor Polski i Monitor Polski B oraz wzór graficzny pierwszych stron tych dzienników mogą być wykorzystywane jedynie przez organ wydający te dzienniki. Nazwy oraz wzór graficzny
pierwszych stron tych dzienników nie mogą być wykorzystywane przez inne podmioty w celach handlowych w publikacjach, wydawnictwach lub innych formach upowszechniania aktów prawnych.