Odpowiedź na interpelację nr 9198

Informacje pochodzą ze stron sejmowych.    http://www.sejm.gov.pl

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 9198

w sprawie wydania rozporządzenia umożliwiającego pracę taksówkarzowi po zmianie samochodu na podstawie tymczasowego dowodu rejestracyjnego


Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na pismo z dnia 21 stycznia 2005 r. Nr SPS-0202-9198/05 przesyłające interpelację Pana Posła Eugeniusza Kłopotka w sprawie wydania rozporządzenia umożliwiającego pracę taksówkarzowi po zmianie samochodu na podstawie dowodu tymczasowego, podzielam pogląd wyrażony przez Pana Posła, że czasowa rejestracja pojazdu nie może wstrzymywać udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

   Uprzejmie wyjaśniam, że w tej sprawie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Chociaż przepisy ustawy o transporcie drogowym mówią wprost o kserokopii dowodu rejestracyjnego dołączanego do wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego, to zważywszy na wykładnię celowości tych przepisów, stoję na stanowisku, że organ licencyjny przy rozpatrywaniu wniosków może honorować poświadczone kserokopie pozwolenia czasowego.

   Takie stanowisko wyrażam, mając na względzie przepis art. 72 ust. 2 pkt 1ustawy Prawo o ruchu drogowym, który wprowadził od 1 stycznia 2002 r. obowiązek czasowej rejestracji pojazdu z urzędu po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu. Biorę również pod uwagę fakt, że na podstawie art. 72 ust. 1 tej ustawy dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe jest dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu.

   Deklaruję również, że przy okazji nowelizacji ustawy o transporcie drogowym zaproponuję doprecyzowanie przepisów w omawianym zakresie.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Andrzej Bratkowski

   Warszawa, dnia 15 lutego 2005 r.