Odpowiedź na interpelację nr 9085

Informacje pochodzą ze stron sejmowych.    http://www.sejm.gov.pl

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 9085

w sprawie podatku akcyzowego na samochody używane sprowadzone z zagranicy, nabywane wewnątrz Wspólnoty


   Szanowny Panie Marszałku! W związku z pismem z dnia 13 stycznia 2005 r. znak SPS-0202-9085/05, przy którym nadesłano interpelację Pana Posła Waldemara Pawlaka w sprawie podatku akcyzowego na samochody osobowe nabywane wewnątrzwspólnotowo, wyjaśniam, co następuje.

   Najważniejszymi aktami prawa wspólnotowego w zakresie regulacji akcyz w Unii Europejskiej są dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie przepisów ogólnych dotyczących wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym oraz w sprawie składowania, przepływu i nadzorowania takich wyrobów oraz dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji ram wspólnotowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych oraz elektryczności. Zgodnie z uregulowaniami ww. dyrektyw harmonizacji podlegają następujące grupy wyrobów: 1) wyroby energetyczne i energia elektryczna, 2) wyroby tytoniowe, 3) alkohol i napoje alkoholowe, zwane wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi.

   Jednocześnie na mocy art. 3 ust. 3 dyrektywy 92/12/EWG Państwa Członkowskie zachowują prawo do wprowadzania lub utrzymania podatków nakładanych na wyroby inne niż objęte akcyzą zharmonizowaną, o ile podatki te nie będą powodowały powstawania formalności granicznych w handlu między Państwami Członkowskimi.

   W związku z tym, że samochody osobowe nie są zaliczane do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a opodatkowanie wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych należy do wyłącznej kompetencji danego kraju, każde Państwo Członkowskie ma pozostawioną swobodę regulacji w tym zakresie. W poszczególnych państwach stosowane są więc różne podatki i opłaty z tytułu nabycia, zakupu czy rejestracji samochodów, przy czym najbardziej popularną formą są opłaty rejestracyjne, wahające się od 276 euro we Włoszech do 15659 euro w Danii (Raport KE com 2002/431 final).

   W polskim prawodawstwie zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym reguluje ustawa o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U Nr 29, poz. 257 ze zm.). Zgodnie z art. 80 ustawy akcyzie podlegają samochody osobowe, nowe i używane, niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, niezależnie od tego, czy zostały kupione w kraju, dostarczone wewnątrzwspólnotowo czy pochodzą z importu. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżek stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825) zostały określone stawki zarówno na samochody osobowe sprzedawane w kraju, jak i na nabywane wewnątrzwspólnotowo. Progresja stawek podatku akcyzowego dla nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub sprzedaży samochodów osobowych przed ich pierwszą rejestracją w kraju następuje w przypadku samochodów osobowych po upływie dwóch lat od daty ich produkcji. W tym przypadku o wysokości stawki podatku akcyzowego decyduje wiek pojazdu.

   Należy jednocześnie zauważyć, iż w chwili obecnej w samej Komisji Europejskiej trwają prace nad wypracowaniem wspólnotowych zasad opodatkowania samochodów, które idą w kierunku stworzenia systemu opodatkowania (lub pobierania opłat) uzależnionego od emisji szkodliwych substancji dla środowiska. Nie jest jednakże znany termin zakończenia i wejścia w życie prawa wspólnotowego, którego proces tworzenia jest na etapie Komisji Europejskiej.

   Ponadto uprzejmie wyjaśniam, iż mając na uwadze między innymi chęć zbliżenia zasad opodatkowania do systemów opodatkowania w innych krajach UE oraz chęć uzależnienia opodatkowania od szkodliwości danego pojazdu na środowisko naturalne, przygotowany został projekt nowego systemu opodatkowania samochodów osobowych, znajdujący się w procesie legislacyjnym. Projektowany system zakłada obciążenie samochodów osobowych, uzależnione od pojemności skokowej silnika oraz normy emisji substancji szkodliwych do środowiska, tzw. norma EURO. Wprowadzenie powyższego systemu pozwoliłoby na odejście od opodatkowania uzależnionego od wartości pojazdu i wieku oraz wprowadziłoby zasadę ustalania wielkości obciążenia w oparciu o cechy charakterystyczne pojazdu.

   Odnośnie weryfikacji deklaracji uproszczonych dotyczących samochodów osobowych zakupionych w UE, w których podano rażąco zaniżoną wartość samochodów, pragnę poinformować, iż z uwagi na fakt, że organami podatkowymi dla podatku akcyzowego są organy celne, ciąży na nich obowiązek stosowania ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60), dającej organom podatkowym prawo do weryfikacji zarówno deklaracji podatkowych, jak i dokumentów, w celu ustalenia stanu faktycznego.

   Ponadto aktualnie Ministerstwo Finansów wypracowuje wraz z odpowiednimi służbami odpowiednie procedury umożliwiające weryfikację danych zawartych w deklaracjach.

   Odnośnie skargi, która wpłynęła do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, uprzejmie wyjaśniam, iż do Ministerstwa Finansów do chwili obecnej nie wpłynęły żadne oficjalne pytania lub uwagi ze strony Komisji Europejskiej w kwestii opodatkowania samochodów osobowych podatkiem akcyzowym w Polsce. Z uwagi na powyższe na obecnym etapie Ministerstwo Finansów nie jest właściwe do oceny takich decyzji oraz do przewidywania stanowisk Komisji Europejskiej w tej kwestii. Należy jednak wyraźnie stwierdzić, iż nie ma w chwili obecnej zagrożenia koniecznością zwrotu podatku akcyzowego od samochodów osobowych, ponieważ podatek ten jest podatkiem krajowym i jego pobór następuje z mocy ustawy, która jest zgodna z Konstytucją RP i prawem wspólnotowym.

   Pozostaję z szacunkiem

   Podsekretarz stanu

   Wiesław Czyżowicz

   Warszawa, dnia 4 lutego 2005 r.