Odpowiedź na interpelację nr 9006

Informacje pochodzą ze stron sejmowych.    http://www.sejm.gov.pl

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 9006

w sprawie postępowania urzędów celnych wobec obywateli Unii Europejskiej zainteresowanych wykonywaniem napraw powypadkowych swoich samochodów na terenie Polski


   Szanowny Panie Marszałku! W związku z pismem z dnia 29 grudnia 2004 r. znak SPS-0202-9006/04, przy którym nadesłano interpelację Pana Posła Grzegorza Gruszki w sprawie postępowania urzędów celnych wobec obywateli Unii Europejskiej zainteresowanych wykonywaniem napraw powypadkowych swoich samochodów na terytorium Polski, wyjaśniam, co następuje.

   Z dniem akcesji Polska, stając się członkiem Unii Europejskiej, została objęta unią celną, której istotą jest m.in. likwidacja granic celnych między państwami objętymi unią oraz utworzenie na terytorium państw wchodzących do unii jednego obszaru celnego. Skutkiem tego wymianę towarową pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi w rozszerzonej Wspólnocie cechuje tzw. swobodny przepływ towarów. Oznacza to, zgodnie z art. 23 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zakaz stosowania ceł przywozowych i wywozowych oraz wszelkich opłat o skutkach równoważnych. Obrót towarowy między Polską a innymi krajami członkowskimi UE odbywa się na zasadzie obrotu wewnętrznego. Przepisy prawa celnego, co do zasady, nie będą miały więc zastosowania w odniesieniu do przywozu towarów z krajów członkowskich UE. Należności celne przywozowe pobierane będą tylko wobec towarów niewspólnotowych, według stawek wynikających ze wspólnej taryfy celnej.

   Opisana w interpelacji sytuacja dotyczy przywozu pojazdu samochodowego, przez obywatela jednego z ˝dotychczasowych˝ państw członkowskich UE, w celu naprawy. Przed akcesją przywóz taki odbywałby się w ramach procedury uszlachetniania czynnego. Zastosowanie takiej procedury wiązało się z obowiązkiem uzyskania pozwolenia organu celnego oraz dokonania określonych prawem formalności celnych. Po akcesji, w związku z tym, że terytorium Polski wraz z terytoriami pozostałych państw członkowskich stały się jednym obszarem celnym, przywóz z dotychczasowego lub nowego państwa członkowskiego samochodu przeznaczonego do naprawy na terytorium Polski nie stanowi przywozu w rozumieniu przepisów prawa celnego, lecz jest obrotem realizowanym na zasadzie obrotu wewnętrznego. Tym samym w odniesieniu do tego samochodu nie będzie miała zastosowania procedura uszlachetniania czynnego.

   Natomiast w przypadku gdyby poruszane przez Pana Posła kwestie miały związek z opodatkowaniem samochodów osobowych podatkiem akcyzowym, uprzejmie informuję, iż akcyzie, zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z póź. zm.), podlegają samochody osobowe przed pierwszą rejestracją na terenie kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Ponadto obowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów osobowych, zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy, powstaje:

   1) w przypadku sprzedaży - z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia wydania wyrobu;

   2) w przypadku importu - z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego;

   3) w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego - z chwilą nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, nie później jednak niż z chwilą jego rejestracji na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, natomiast w opisanej w interpelacji sytuacji wyżej wymienione czynności nie zachodzą.

   Przedstawiając powyższe, uprzejmie informuję, iż nie ma prawnych przesłanek uniemożliwiających obywatelom Unii Europejskiej dokonywania napraw powypadkowych samochodów osobowych na terytorium Polski.

   Pozostaję z szacunkiem

   Podsekretarz stanu

   Wiesław Czyżowicz

   Warszawa, dnia 12 stycznia 2005 r.