Odpowiedź na interpelację nr 8998

Informacje pochodzą ze stron sejmowych.    http://www.sejm.gov.pl

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury na interpelację nr 8998

w sprawie problemów dotyczących wyrejestrowywania pojazdów samochodowych


   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na pismo z dnia 23 grudnia 2004 r. Nr SPS-0202-8998/04 przesyłające interpelację Pana Posła Bronisława Dutki, w sprawie problemów dotyczących wyrejestrowywania pojazdów samochodowych, uprzejmie wyjaśniam, iż resort infrastruktury nie planuje zmiany uregulowań, o których mowa w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.). Opisany przez Pana Posła przypadek przekazywania pojazdów do podmiotów innych niż określone w art. 79 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy został uregulowany w projekcie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Z projektu ustawy wynika, że jeżeli właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji nie przekaże go do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania odpadów (są to wyznaczone tą ustawą podmioty uprawnione do przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji), podlega karze grzywny. Projekt ten znajduje się w Senacie i przyjęcie ustawy pozwoli wyeliminować zjawisko nielegalnego złomowania pojazdów.

   Odnosząc się do kwestii obowiązkowego ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów jest ubezpieczeniem obowiązkowym. W przypadku wyrejestrowania pojazdu, wskutek wystąpienia jednej z przesłanek określonych w ww. art. 79, na posiadaczu pojazdu nie będzie już ciążył obowiązek ubezpieczenia oraz związana z tym konieczność zapłaty składki ubezpieczeniowej.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Ryszard Krystek

   Warszawa, dnia 19 stycznia 2005 r.