Interpelacja nr 8864

 

Informacje pochodzą ze stron sejmowych: http://www.sejm.gov.pl

 

Interpelacja nr 8864 do ministra infrastruktury

w sprawie nieprawidłowości w Instytucie Transportu Samochodowego


 

   Szanowny Panie Ministrze! Jestem zaniepokojony sygnałami dotyczącymi działalności Instytutu Transportu Samochodowego, w szczególności monopolem na folie odblaskowe w tablicach rejestracyjnych, certyfikowaniem przewoźników drogowych oraz wyłącznością na dostawę oprogramowania dla wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

   Wraz z rozpoczętymi w 1998 r. pracami nad reformą tablic rejestracyjnych, wynikającej z potrzeby dostosowania naszego prawa do norm unijnych, wprowadzono nakaz stosowania białych tablic odblaskowych. Nowe regulacje prawne w kwestii kryteriów zabezpieczenia tablic przed sfałszowaniem i wymogów, jakie musi spełniać folia na tablice, przygotowywali specjaliści z ITS. Problem w tym, że wymogi te napisane były tak, że spełniała je tylko folia amerykańskiej firmy 3M, co zapewniało firmie monopol na rynku. Amerykańska firma dzięki ministerialnym przepisom była monopolistą do 2003 r. Znowelizowane przepisy prawa o ruchu drogowym wymagały, aby producent folii uzyskał specjalny certyfikat od ITS. Potwierdzając monopol, ITS 18 marca 2003 r. przyznał ponownie wyłączne prawo do posługiwania się certyfikatem firmie 3M. Ponadto przepisy Unii Europejskiej, a za tym rozporządzenie Ministra Infrastruktury ze stycznia 2004 r., nakazują do końca 2010 r. wymianę wszystkich znaków drogowych na odblaskowe, gdzie certyfikowana folia firmy 3M jest liderem rynku.

   Panie Ministrze! Czy to jest przypadek, że tylko jedna firma spełnia wymagania z rozporządzenia, czy też należałoby wszcząć postępowanie kontrolne celem wyjaśnienia, czy procedura wyboru firmy 3M nie budzi zastrzeżeń?

   Kolejne pytanie związane jest z uzyskiwaniem ˝certyfikatów kompetencji zawodowych˝, które przewoźnicy drogowi muszą zdobywać w ITS. Wymóg przyjęty z przepisów Unii Europejskiej narzuca każdej firmie spedycyjnej posiadanie przez co najmniej jednego pracownika certyfikatu kompetencji zawodowej. Dotyczy to również jednoosobowych spółek spedycyjnych. Od 2002 r. decyzją Ministerstwa Infrastruktury egzaminy na certyfikaty dla przewoźników przeprowadza ITS. Ministerstwo obsadza też stanowiska w komisji, pozostałe stanowiska obsadza ITS. Stanowiska w komisji są płatne, każdy egzamin kosztuje pomiędzy 500 a 800 zł, ITS dotychczas wydał około 70 tys. certyfikatów, czyli na jego konto powinno wpłynąć ponad 40 mln. Uzyskanie certyfikatu wiąże się ze znajomością zagadnień z rachunkowości, prawa i zarządzania, co wobec stanowiska kierowcy wymagało masowych szkoleń, zdziwienie budzi fakt, że członkowie, zasiadając w komisji, lub ich bliscy jednocześnie prowadzili szkolenia.

   Panie Ministrze! Dlaczego dotychczas wnikliwie nie sprawdzono przepływu środków pieniężnych oraz pozycji przychodu ze sprzedaży za odbyte egzaminy w rachunku zysku i strat, co da obraz prawidłowej polityki finansowej ITS. Ponadto dlaczego nie wyciągnięto konsekwencji wobec pracowników, na których ciążą podejrzenia o dopuszczenie się nieprawidłowości w ITS?

   Zastrzeżenia również budzi fakt współpracy ITS z wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego. Fundamentalnym czynnikiem gwarantującym prace WORD-ów jest prawidłowo działający system informatyczny, który zgodnie z rozporządzeniem MTiGM z dnia 18 maja 1988 r. winien być prowadzony wyłącznie przy wykorzystaniu oprogramowania Instytutu Transportu Samochodowego. Niestety programy autorstwa Instytutu Transportu Samochodowego zawierają wiele błędów. Sygnalizuję niektóre z zaistniałych w 49 WORD-ach w Polsce błędów oprogramowania ITS, w szczególności:

   - program WORD działający na bazie PARADOX lub SQL - znacznie opóźnia we wprowadzaniu danych przez ITS danych do baz instruktorów i ośrodków szkolenia,

   - nieprawidłowe zaliczenie ilości egzaminów, głównie teoretycznych - prowadzi to do nieuzasadnionych żądań otrzymania zaświadczeń o ukończeniu kursu dodatkowego,

   - przenoszenie osób zapisanych na egzamin na inny termin - po zapisaniu kandydata na egzamin po pewnym czasie program samodzielnie zmienia datę egzaminu (wersja WORD PARADOX) i inne,

   - program WORD STAT (program do analizy statystycznej) - błędne wyniki analiz statystycznych, co zupełnie paraliżuje działanie programu, brak polskich czcionek, w zamian występują tzw. krzaczki,

   - program WORD Egzaminator - podczas importu wyników egzaminu do programu WORD SQL lub PARADOX nie ściągają się pliki z katalogu centralny/wykonane (brak szczegółów danych wyników teorii) - program nie weryfikuje uprawnień egzaminatorów, znikają uwagi zapisane przez egzaminatorów,

   - WORD Kursy: błędy - treść faktury nie jest dostarczana do aktualnych wymagań. Zlikwidować miejsca na pieczęć sprzedawcy, miejsce zapisu osoby wystawiającej i odbierającej fakturę - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz.U. Nr 97, poz. 970 z 2004 r.).

   Dodatkowo w przypadku wymienionych programów występuje brak pełnej instrukcji obsługi programów.

   Współpracę z ITS cechuje powolny czas reakcji na zgłaszane błędy, poprawki wydawane są z bardzo dużym opóźnieniem, jak również ITS, tworząc oprogramowanie, w zbyt małym stopniu uwzględnia rzeczywiste potrzeby i realia pracy w WORD.

   Uprzejmie proszę o informację, jak długo Ministerstwo będzie tolerowało rażąco niski poziom obsługi WORD-ów i utwierdzało ITS w jego roli monopolisty.

   Z poważaniem

   Tadeusz Jarmuziewicz

   Warszawa, dnia 2 grudnia 2004 r.