Odpowiedź na interpelację nr 8864

 

Informacje pochodzą ze stron sejmowych: http://www.sejm.gov.pl

 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 8864

w sprawie nieprawidłowości w Instytucie Transportu Samochodowego


   Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do przekazanej przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 8 grudnia br. Nr SPS-0202-8864/04 interpelacji posła Tadeusza Jarmuziewicza w sprawie nieprawidłowości w Instytucie Transportu Samochodowego, uprzejmie informuję, że wymagania dla folii odblaskowych do tablic rejestracyjnych zawarte w przepisach o rejestracji i oznaczaniu pojazdów są nie tylko warunkami technicznymi, ale są również ściśle związane ze sprawą zabezpieczenia tablicy rejestracyjnej przed fałszowaniem oraz z możliwością oceny przez organy kontroli ruchu drogowego autentyczności tych tablic.

   W sprawie poziomu tych wymagań, który może powodować zmonopolizowanie rynku folii przez jedną firmę, uprzejmie informuję, iż w bieżącym roku Ministerstwo Infrastruktury przeprowadziło postępowanie wyjaśniające. Zwróciliśmy się do jednostek zaangażowanych w procesy badań pojazdów, występowaliśmy również o opinię w tej sprawie do Komendy Głównej Policji.

   Z otrzymanych opinii jednostek badawczych wynika, że wiele państw europejskich stosuje podobne wymagania w omawianym zakresie. Z kolei zastosowanie innych sposobów zabezpieczenia tablic rejestracyjnych przed fałszowaniem (nadruki, znaki wodne, hologramy, znaki laserowe) umożliwiłoby, poprzez łatwiejszy dostęp do technologii, podrabianie tablic rejestracyjnych przez środowiska przestępcze związane z obrotem kradzionych pojazdów. Natomiast Komenda Główna Policji nie odniosła się do sprawy wymagań stosowanych dla folii odblaskowej i zabezpieczenia tablic rejestracyjnych przed fałszowaniem.

   Informuję, że Ministerstwo Infrastruktury będzie przygotowywało nowelizację przepisów określających wzory tablic rejestracyjnych i umieszczanych na nich znaków, obejmujących również wymagania dla folii odblaskowej. Ostateczny kierunek dla poziomu tych wymagań będzie wynikiem szerokich konsultacji społecznych i uzgodnień oraz procedury notyfikacji do Komisji Europejskiej zgodnie z obowiązującym systemem notyfikacji norm i aktów prawnych.

   Również przy określaniu wielkości, wymiarów i widoczności znaków drogowych przyjęto kryteria stosowane powszechnie w krajach europejskich, pozwalające kierującemu pojazdem spostrzeżenie znaku, jego odczytanie i prawidłową reakcję. Przedstawiając do stosowania (w zależności od miejsca lokalizacji znaku drogowego i klasy drogi) typy materiałów odblaskowych do produkcji znaków, podano wymagania minimalne dla folii odblaskowych typu 1 i 2 oraz folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej. Określając również inne wymagania techniczne dla folii odblaskowych wszystkich typów użytych do wykonania lic znaków i powłok kryjących, przy jednoczesnym przywołaniu aprobat technicznych, dano możliwość produkowania folii każdemu podmiotowi zainteresowanemu taką działalnością, wykluczając monopol jednej firmy.

   Odnosząc się do kwestii przeprowadzania egzaminów na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, uprzejmie informuję, że w tej sprawie została przeprowadzona szczegółowa kontrola, w wyniku której zostały sporządzone zalecenia pokontrolne. Zdecydowana większość tych zaleceń została już zrealizowana. Ponadto w wyniku podjętych przez resort decyzji personalnych z dniem 1 stycznia 2005 r. ulegnie zmianie kierownictwo Instytutu Transportu Samochodowego, którego głównym zadaniem będzie m.in. reorganizacja Instytutu. Jednocześnie chciałbym poinformować, iż ministerstwo prowadzi prace zmierzające do upoważnienia kolejnej jednostki do przeprowadzania egzaminów na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

   Biorąc pod uwagę napływające od Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego informacje na temat błędów w oprogramowaniu przekazywanym przez Instytut Transportu Samochodowego oraz kłopotów występujących podczas serwisowania tego oprogramowania, uprzejmie informuję, że w ramach nadzoru również została podjęta decyzja o przeprowadzeniu kontroli. Kontrola odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2005 r. i obejmie swoim zakresem przede wszystkim zagadnienia związane ze sposobami prowadzenia serwisu programów przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy, a także wszelkie zagadnienia związane z terminowością przeprowadzania aktualizacji oprogramowania i reakcji na zgłaszane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego błędy i usterki.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Andrzej Bratkowski

   Warszawa, dnia 31 grudnia 2004 r.