Odpowiedź na interpelację nr 8812

 

Informacje pochodzą ze stron sejmowych: http://www.sejm.gov.pl

 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 8812

w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej w celu umożliwienia szkołom o odpowiednim profilu zawodowym kontynuacji prowadzenia badań technicznych pojazdów


   Szanowny Panie Marszałku! Nawiązując do przesłanej przy piśmie SPS-0202-8812/04 interpelacji posła Bogdana Lewandowskiego, w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej w kierunku umożliwienia szkołom o profilu zawodowym prowadzenia badań technicznych pojazdów, pragnę poinformować, że taka inicjatywa zostanie z pewnością podjęta, a projekt zostanie przekazany w możliwie krótkim terminie (styczeń/luty 2005 r.).

   Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że przepisy przejściowe art. 73 ust. 1, 3 i 8 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej odnoszą się jedynie do działalności gospodarczej realizowanej przez przedsiębiorców i tym samym - w opinii resortu - nie mają zastosowania do działalności realizowanej przez podmioty niebędące przedsiębiorcami (w tym szkoły). Ze względu na brak konkretnej normy prawnej stanowiącej o utracie praw nabytych przez te podmioty oraz mając na uwadze konstytucyjną ochronę tych praw, słuszne staje się przyjęcie założenia, iż jednostki działające zgodnie z dotychczasowym prawem przed datą 21 sierpnia br. mogą nadal wykonywać badania techniczne pojazdów.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Witold Górski

   Warszawa, dnia 28 grudnia 2004 r.