Odpowiedź na interpelację nr 8730

 

Informacje pochodzą ze stron sejmowych: http://www.sejm.gov.pl

 

Odpowiedź ministra gospodarki i pracy - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 8730

w sprawie wyłączenia szkół prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców z rygorów ustawy o działalności gospodarczej

   Szanowny Panie Marszałku! W związku z przesłaną przy piśmie z dnia 18 listopada br. znak: SPS-0202-8730/04 interpelacją posła Eugeniusza Kłopotka w sprawie możliwości prowadzenia przez szkoły stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców uprzejmie udzielam odpowiedzi.

   Podstawowym zadaniem szkoły jest kształcenie dzieci i młodzieży, a w szkołach o profilu zawodowym także nauka zawodu. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, szkolnych gospodarstwach pomocniczych, u pracodawców, a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Szkoły o profilu zawodowym posiadające własne warsztaty szkolne czy też pracownie szkolne mogą prowadzić ograniczoną działalność gospodarczą jako wyodrębnione w strukturze szkoły gospodarstwa pomocnicze. Możliwość taką daje art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), w myśl którego jednostka budżetowa może wyodrębnić ze swej struktury pod względem organizacyjnym i finansowym gospodarstwo pomocnicze. Tworząc gospodarstwo pomocnicze, kierownik jednostki budżetowej określa m.in. przedmiot działalności wyodrębnionej z zakresu działalności tej jednostki.

   Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w wersji obowiązującej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (WSDG) gospodarstwa pomocnicze powołane przez szkoły uzyskiwały zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie kontroli i badań technicznych pojazdów oraz ośrodków szkolenia kierowców, mimo że formalnie nie spełniały definicji przedsiębiorcy określonej w obowiązującej w tym czasie ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej.

   W obecnie obowiązującym stanie prawnym wprowadzonym ustawą WSDG, dokonującą m.in. nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, zezwolenie na prowadzenie stacji kontroli pojazdów i - odpowiednio - ośrodka szkolenia kierowców zastąpione zostało wpisem do rejestru działalności regulowanej. Prowadzenie takiej działalności związane jest z systemowo wprowadzonym wymogiem uzyskania przez przedsiębiorcę wpisu do rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej. Z tego względu dotychczasowa działalność szkół w ww. zakresie nie byłaby możliwa. Gospodarstwa pomocnicze nie są bowiem przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ponieważ nie działają we własnym imieniu, ale w imieniu jednostek samorządu terytorialnego.

   Dodatkowo należy wskazać, iż art. 102 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym pozwala szkołom prowadzić szkolenie kandydatów na kierowców w formie zajęć szkolnych, jeżeli w programie nauczania tych szkół jest przewidziane uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym. Prawo do uczestniczenia w tych zajęciach dotyczy jednak wyłącznie uczniów tej szkoły.

   W pełni podzielam pogląd o potrzebie kontynuacji funkcjonowania stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców prowadzonych przez warsztaty szkolne, które świadcząc usługi, realizują jednocześnie ważne cele dydaktyczne, stanowiące istotny element praktycznego kształcenia młodzieży. Ponadto warsztaty szkolne zaangażowały znaczne nakłady finansowe na wyposażenie techniczne stacji wymagane w przepisach Prawa o ruchu drogowym, które w obecnej sytuacji prawnej nie byłyby w pełni wykorzystane, co odbywałoby ze szkodą dla szkół.

   Pragnę poinformować Pana Posła, że w październiku br. zwróciłem się do Ministra Infrastruktury, do którego kompetencji należy ta tematyka, o podjęcie inicjatywy w kierunku umożliwienia szkołom o odpowiednim profilu zawodowym kontynuacji prowadzenia badań technicznych pojazdów oraz ośrodków szkolenia kierowców. W tej sprawie odbyły się także dwa spotkania robocze, na których przedstawiciele resortu infrastruktury zobowiązali się do pilnego opracowania propozycji rozwiązania tego problemu.

   Z poważaniem

   Minister

   Jerzy Hausner

   Warszawa, dnia 10 grudnia 2004 r.