Odpowiedź na interpelację nr 8687

Informacje pochodzą ze stron sejmowych.    http://www.sejm.gov.pl

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 8687

w sprawie utrzymania stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców działających przy szkołach samochodowych i rolniczych


   Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma Pana Marszałka z dnia 16 listopada 2004 r. nr SPS - 0202- 8687 / 04 przedstawiam odpowiedź na interpelację Pani Poseł Barbary Hyli-Makowskiej w sprawie utrzymania stacji kontroli pojazdów prowadzonych przez szkoły.

   Z zebranych danych wynika, że aktualnie w kraju istnieje 126 stacji kontroli pojazdów prowadzonych przez publiczne szkoły i placówki. Stacje te funkcjonują przy zespołach szkół prowadzących kształcenie zawodowe, a także przy placówkach, takich jak: centra kształcenia praktycznego lub centra kształcenia ustawicznego, stanowiąc bazę warsztatową do realizacji praktycznej nauki zawodu. Większość stacji działa jako szkolne gospodarstwa pomocnicze, a pozostała część finansowana jest bezpośrednio z budżetów szkół lub placówek albo w ramach środków specjalnych tych jednostek.

   Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w wersji obowiązującej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. ( Dz. U. z 2003r. poz. 515 z póż. zm.) Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej szkoły i placówki prowadzące stacje kontroli pojazdów uzyskiwały zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie kontroli i badań technicznych pojazdów, mimo że formalnie nie spełniały definicji przedsiębiorcy, określonej w obowiązującej w tym czasie ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej.

   W obecnie obowiązującym stanie prawnym, wprowadzonym wyżej wymienioną ustawą Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie gospodarczej, dokonującą m.in. nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, zezwolenie na prowadzenie stacji kontroli pojazdów zastąpione zostało wpisem do rejestru działalności regulowanej. Prowadzenie takiej działalności związane jest z systemowo wprowadzonym wymogiem uzyskania przez przedsiębiorcę wpisu do rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej. Z tego względu dotychczasowa działalność szkół i placówek we wskazanym zakresie od 1stycznia 2005 r. nie byłaby możliwa. Szkoły i placówki nie są bowiem przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów art. 4 ust.1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ponieważ m. in. nie działają we własnym imieniu, ale w imieniu jednostek samorządu terytorialnego.

   Resort edukacji dostrzega potrzebę dalszego funkcjonowania przy szkołach i placówkach stacji kontroli pojazdów, które realizując zadania dydaktyczne w zakresie praktycznej nauki zawodu, wykonują je w rzeczywistych warunkach pracy. Jednocześnie uzyskane z prowadzonej działalności usługowej środki finansowe pozwalają na systematyczne unowocześnianie bazy dydaktycznej. Zatem prowadzona w nich działalność usługowa jest wyłącznie środkiem do osiągnięcia założonego celu dydaktycznego, a nie celem podstawowym. Pragnę poinformować, że w celu rozwiązania tego problemu odbyły się konsultacje i uzgodnienia z Ministerstwem Gospodarki i Pracy oraz z Ministerstwem Infrastruktury. W ich wyniku resort infrastruktury podjął działania zmierzające do pilnej nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w kierunku zapewniającym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe oraz placówkom kształcenia praktycznego i ustawicznego możliwość dalszego prowadzenia działalności w zakresie kontroli i badań technicznych pojazdów.

   Biorąc powyższe pod uwagę, wydaje się, że pomocnym byłoby zwrócenie się Pani Poseł do Ministra Infrastruktury z zapytaniem o stopień zaawansowania prac nad nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym.

   Z wyrazami szacunku

   Podsekretarz stanu

   Anna Radziwiłł

   Warszawa, dnia 26 listopada 2004 r.