Odpowiedź na interpelację nr 8614

Informacje pochodzą ze stron sejmowych.    http://www.sejm.gov.pl

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 8614

w sprawie wysokości limitu wartości nieodpłatnego przekazywania małych prezentów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług


Szanowny Panie Marszałku! W związku z pismem Pana Marszałka - znak: SPS-0202-8614/04 z dnia 4 listopada 2004r. - przy którym została przesłana interpelacja Pana Posła Jana Łącznego w sprawie wysokości limitu prezentów o małej wartości, przekazywanych przez podatników podatku od towarów i usług na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) uprzejmie informuję:

   Uregulowania w zakresie podatku od wartości dodanej praktycznie w całości objęte są zakresem dyrektyw Unii Europejskiej, a w szczególności przepisami Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG z późn. zm.). Ustanowienie określonych regulacji zawartych w polskich przepisach dotyczących podatku od towarów i usług wynikało z konieczności dostosowania tych przepisów do wymogów dyrektyw Unii Europejskiej.

   Przepisy art. 5(6) Szóstej Dyrektywy Rady określają, iż za dostawę nie uznaje się przekazania próbek lub prezentów o niewielkiej wartości w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Przepisy te nie precyzują jednak, co należy rozumieć pod pojęciem ˝prezenty o niewielkiej wartości˝. Określenie wartości przekazywanych prezentów zostało pozostawione państwom członkowskim.

   Kraje członkowskie Unii Europejskiej doprecyzowały tę kwestię w swoich przepisach podatkowych. Generalnie państwa członkowskie określają jedynie maksymalną wartość prezentów, które nie są uznawane za dostawę towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej stosują podobne zasady, jak w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dotyczące określania wartości przekazywanych prezentów (tj. poprzez określenie maksymalnej wartości przekazanych prezentów, w tym poprzez odniesienie łącznej wartości przekazanych prezentów do obrotów uzyskiwanych przez podatnika).

   Odnosząc się do poruszonej przez Pana Posła kwestii dotyczącej wysokości limitu prezentów o małej wartości na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, informuję, że zgodnie z art. 7 ust. 4 ww. ustawy przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane (wręczane) przez podatnika jednej osobie towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym 50 zł, przy czym łączna wartość prezentów w roku podatkowym nie może być wyższa niż 0,125% wartości sprzedaży opodatkowanej podatnika w poprzednim roku podatkowym, z uwzględnieniem ust. 5 i 6 art. 7 ww. ustawy. Przepis art. 7 ust. 4-6 cyt. ustawy mówi o sprzedaży opodatkowanej, którą należy uwzględniać przy liczeniu limitu prezentów o małej wartości.

   Definicję sprzedaży określa art. 2 pkt 22 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, z treści której jednoznacznie wynika, że przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W świetle powyższej definicji sprzedaży, nie ulega wątpliwości, iż przy liczeniu ww. limitu prezentów o małej wartości nie należy uwzględniać obrotów z tytułu importu towarów, czy też z tytułu wewnątrzwpólnotowego nabycia towarów.

   Od dnia 1 maja br., tj. od wprowadzenia w życie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nastąpiła istotna zmiana zasad funkcjonowania systemu podatku od towarów i usług. Uwzględniając powyższe, uznano, iż brak jest uzasadnienia, aby czynność importu czy wewnątrzwspólno-towego nabycia towarów miała wpływ na wielkość limitu wartości prezentów, które nie podlegają opodatkowaniu.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Jarosław Neneman

   Warszawa, dnia 26 listopada 2004 r.