Odpowiedź na interpelację nr 8610

Informacje pochodzą ze stron sejmowych.    http://www.sejm.gov.pl

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 8610

w sprawie opodatkowania umowy komisu podatkiem od towarów i usług


Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na przesłaną przy piśmie z dnia 04.11.2004 r. znak: SPS-0202-8610/04 interpelację Pana Posła Romualda Ajchlera, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

   Czynności dokonywane w ramach umowy komisu są dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535). W przypadku komisu sprzedaży - wydanie towaru między komitentem a komisantem, a następnie przez komisanta osobie trzeciej, jak również w komisie zakupu - wydanie towarów przez komisanta na rzecz komitenta (na podstawie umowy komisu) jest traktowane jako dostawa towarów z prawem do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Przez dostawę towarów rozumie się co do zasady przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Oznacza to, iż podmioty wykonujące czynności w ramach umowy komisu rozliczają podatek według ogólnych zasad, tak jak inni podatnicy dokonujący np. sprzedaży towarów. Obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z zasadami określonymi w art. 19 ust. 1 i 4 cyt. ustawy i każde wydanie towaru w ramach umowy komisu rodzi powstanie obowiązku podatkowego.

   Podstawę opodatkowania czynności wynikających z umowy komisu, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, stanowi dla:

   - komitenta (w przypadku dostawy towarów dla komisanta), kwota należna pomniejszona o kwotę prowizji komisanta, pomniejszona o kwotę podatku,

   - komisanta (w przypadku dostawy towarów osobie trzeciej na rachunek komitenta) kwota należna z tytułu dostawy towarów, pomniejszona o kwotę podatku.

   Czynności dokonywane w ramach umowy komisu reguluje ustawa z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny. Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizją) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. Strony (komitent i komisant) w umowie określają wartość towaru, jaką komitent chce uzyskać za swoją rzecz oraz określoną w procentach prowizję komisanta. Ustalona w ten sposób kwota należna, pomniejszona o ustaloną z góry kwotę prowizji oraz podatek będzie stanowiła u komitenta podstawę opodatkowania czynności wydania towaru przez komitenta komisantowi. Obowiązek podatkowy u komitenta, w przypadku komisu sprzedaży, powstanie z chwilą wydania towaru, a jeżeli wydanie towaru powinno być potwierdzone fakturą, z chwilą jej wystawienia, nie później jednak niż w 7. dniu licząc od dnia wydania towaru. Z kolei u komisanta podstawę opodatkowania stanowić będzie kwota należna z tytułu sprzedaży towaru pomniejszona o kwotę podatku.

   Obowiązek podatkowy u komisanta, w przypadku komisu sprzedaży, powstanie z chwilą wydania przedmiotu umowy komisu nabywcy tego towaru (osobie trzeciej), a jeżeli wydanie towaru powinno być potwierdzone fakturą, z chwilą jej wystawienia, nie później jednak niż w 7. dniu licząc od dnia wydania towaru.

   Mając powyższe na uwadze, nie można zgodzić się z opinią Pana Posła wyrażoną w ww. piśmie, iż podatnicy uczestniczący w transakcjach komisu (komisant i komitent) w momencie powstania u nich obowiązku podatkowego nie mogą prawidłowo określić podstawy opodatkowania.

   U komitenta określenie podstawy opodatkowania nie jest uzależnione od dokonanej przez komisanta na rzecz nabywcy towaru dostawy, lecz od ustalonej z góry pomiędzy stronami umowy komisu kwoty. Z kolei prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania u komisanta nie powinno również sprawiać trudności, gdyż podstawą opodatkowania w tym przypadku będzie kwota należna od nabywcy z tytułu dostawy towaru pomniejszona o podatek. Oczywiście w przypadku gdy kwota należna z tytułu transakcji uległaby zmianie, podatnik może skorzystać z prawa do wystawiania faktur korygujących.

   Czynności wydania towarów w ramach tej umowy są dostawą towarów, a nie jak dotychczas usługą, zatem moment powstania obowiązku podatkowego został określony na zasadach ogólnych jak dla innych dostaw towarów. Resort finansów nie przewiduje obecnie zmian w tym zakresie.

   Podsekretarz stanu

   Jarosław Neneman

   Warszawa, dnia 29 listopada 2004 r.