Odpowiedź na interpelację nr 8589

Informacje pochodzą ze stron sejmowych.    http://www.sejm.gov.pl

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - na interpelację nr 8589

w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wydawania tymczasowych tablic rejestracyjnych


Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na pismo z dnia 3 listopada 2004 r. Nr SPS-0202-8589/04 przesyłające interpelację Pana Posła Jana Rokity w sprawie możliwości czasowej rejestracji powierzonego pojazdu w celu jego wywozu za granicę, uprzejmie wyjaśniam, iż organ rejestrujący, dokonując czasowej rejestracji takich pojazdów, stosuje łącznie przepisy art. 74 i 73 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

   W przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu pojazd ten jest rejestrowany przez organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) podmiotu polskiego. W naszej ocenie nie ma przeszkody, aby na podstawie wymienionych przepisów organ rejestrujący dokonał czasowej rejestracji pojazdów w celu ich wywozu za granicę, jeżeli polski przedsiębiorca w ramach uszlachetniania czynnego dokonywał remontu pojazdów powierzonych na podstawie kontraktu z przedsiębiorcą z zagranicy.

   Przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej nie określają szczegółowych procedur czasowej rejestracji pojazdów. Odpowiednio do wymagań Dyrektywy 1999/37/EC w sprawie dokumentów rejestracyjnych każde państwo członkowskie ma prawo określać te procedury indywidualnie. Większość państw, w tym Polska, stosuje czasową rejestrację pojazdów w celu wywozu za granicę.

   Uprzejmie informuję, że ocena przedstawionych do rejestracji dokumentów, w tym kwestia uznania kopii dokumentu w prowadzonym postępowaniu, oraz wydanie decyzji o rejestracji pojazdu jest zadaniem własnym starosty. W trakcie postępowania administracyjnego prowadzonego przed organem administracji samorządowej strona, jeżeli jest niezadowolona z wydanej przez organ rejestrujący decyzji, ma prawo występować ze środkami odwoławczymi do właściwego terenowo Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Ryszard Krystek

   Warszawa, dnia 1 grudnia 2004 r.