Odpowiedź na interpelację nr 8583

Informacje pochodzą ze stron sejmowych.    http://www.sejm.gov.pl

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 8583

w sprawie interpretacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie podatku od środków transportowych


Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją posła Pana Józefa Gruszki, przesłaną przy piśmie Marszałka Sejmu z dnia 3 listopada 2004 r., znak: SPS-0202-8583/04, w sprawie interpretacji ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, ze zm.) w zakresie podatku od środków transportowych, uprzejmie informuję.

   Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, naczepy, przyczepy oraz autobusy.

   Zgodnie z art. 8 pkt 3 i pkt 4 cytowanej ustawy opodatkowaniu podlegają ciągniki siodłowe i balastowe, które są przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą - o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) zespołu pojazdów od 3,5 tony. Podobnie w przypadku przyczep i naczep. Zgodnie z art. 8 pkt 5 i pkt 6 opodatkowaniu podlegają przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają m. in. ciągniki siodłowe i naczepy, o ile DMC zespołu utworzonego przez każdy z tych pojazdów jest wyższa niż określona w powołanych przepisach.

   Na DMC zespołu pojazdów złożonego z ciągnika siodłowego i naczepy składają się: masa własna ciągnika oraz dopuszczalna masa całkowita naczepy. Jeżeli podatnik posiada jedynie ciągnik siodłowy winien zadeklarować dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów, jaki może utworzyć ten ciągnik. W przypadku gdy podatnik posiada ciągnik siodłowy i kilka naczep, powinien wówczas zadeklarować dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów (masę własną ciągnika i DMC naczepy) dla każdego z przedmiotów opodatkowania.

   Należy podkreślić fakt, iż przedmiotu opodatkowania podatkiem od środków transportowych nie stanowi zespół pojazdów, lecz jedynie poszczególne środki transportowe, które wchodzą w skład zespołu. Obliczanie DMC zespołu pojazdów służy tylko określeniu prawidłowej stawki podatkowej dla danego środka transportowego. Ciągniki siodłowe i balastowe oraz przyczepy i naczepy podlegają opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych osobno, niezależnie od tego, czy używane są w zespole pojazdów, czy też wykorzystywane są samodzielnie.

   Należy również zauważyć, że przepisy powołanej ustawy w zakresie podatku od środków transportowych, od dnia 1 stycznia 2002 r., zostały dostosowane do przepisów Unii Europejskiej, w tym do Dyrektywy 1999/62/UE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999), z której wynika, iż w przypadku ciągników siodłowych i balastowych oraz naczep i przyczep w celu określenia prawidłowej stawki podatku przyjmuje się dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów.

   Ponieważ Ministerstwu Finansów nie są znane przypadki podwójnego opodatkowania podatkiem od środków transportowych tych samych pojazdów, np. ciągników siodłowych, zmiana dotychczasowych regulacji nie wydaje się uzasadniona.

   Natomiast odnośnie do wydania interpretacji powołanej ustawy informuję, że art. 14 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), zgodnie z którym interpretacje ministra właściwego do spraw finansów publicznych kierowane do organów podatkowych i organów kontroli skarbowej dotyczące problemów prawa podatkowego są dla powyższych organów wiążące - został uznany w tej części wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r. (sygn. akt K 4/03) za niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Jarosław Neneman

   Warszawa, dnia 22 listopada 2004 r.