Odpowiedzi na zapytanie

 

Szanowni Państwo,
 
w odpowiedzi na pytanie dotyczące obowiązku prawnego wynikającego z wydania rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2003 nr 227 poz. 2250) niniejszym informuję, że do dnia 31 grudnia 2003 r. wzór rejestru  i zasady określające prowadzenie rejestru dla każdego rodzaju badań technicznych pojazdów i innych czynności związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu były różne. Z dniem 1 stycznia 2004 r. tzn. wejścia w życie nowych przepisów (Dz. U. z 2003 nr 227 poz. 2250) zaczął obowiązywać jeden wzór rejestru dla wszystkich przeprowadzanych rodzajów badań technicznych i wykonywanych innych czynności związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu. Każda stacja mogła prowadzić rejestr do dnia 30 kwietnia 2004 r. na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych, tzn. ręcznie lub za pomocą techniki informatycznej według wzoru określonego w  załączniku nr 7 do rozporządzenia (Dz. U. z 2003 nr 227 poz. 2250). Począwszy od dnia 1 maja 2005 r. stacje prowadzą jeden rejestr badań technicznych pojazdów w systemie informatycznym.
 
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Krzemieniecki
 
Łódź dnia 28 listopada 2005 r.
 
Słownik języka polskiego:
wzór m IV, D. wzoru, Ms. wzorze; lm M. wzory
1.  «rysunek, motyw odbity, wyhaftowany itp. w celach ornamentacyjnych lub sporządzony w celu odtworzenia go w odbitce, hafcie itp.; deseń»
 
zasada ż IV, CMs. ~adzie; lm D. ~ad
1. «teza, w której treści zawarte jest prawo rządzące jakimiś procesami; podstawa, na której coś się opiera, reguła»
 
Dz. U. z 2003 r. nr 219 poz. 2161
§ 2. 5. Jednostka upoważniona do przeprowadzania badań prowadzi rejestr przeprowadzonych badań pojazdów zabytkowych według wzorów i na zasadach określonych w przepisach o badaniach technicznych pojazdów.
§ 3. 4. Jednostka upoważniona do przeprowadzania badań prowadzi rejestr przeprowadzonych badań pojazdów marki "SAM" według wzorów i na zasadach określonych w przepisach o badaniach technicznych pojazdów.
 
Dz. U. z 2003 r. nr 227 poz. 2249
§ 4.4. Stacja wystawia zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3, i prowadzi rejestr badań technicznych pojazdów i innych czynności zgodnie z wzorem i zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.
 
Dz. U. z 2003 r. nr 227 poz. 2250
§ 11. 1. Stacje kontroli pojazdów oraz okręgowe stacje kontroli pojazdów, o których mowa w art. 83 ust. 4 ustawy, zwane dalej “stacjami", prowadzą rejestr badań technicznych pojazdów, zwany dalej “rejestrem", w systemie informatycznym, w którym zamieszczają dane i informacje o wykonanych badaniach technicznych i innych czynnościach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu. Wzór rejestru badań technicznych pojazdów i innych czynności określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§ 20. Rejestr badań technicznych pojazdów może być prowadzony na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych do dnia 1 maja 2004 r.
 
Dz. U. z 2004 r. nr 238 poz. 2395
§ 2. 5. Jednostka upoważniona do przeprowadzenia badań zgodności pojazdów zabytkowych z warunkami technicznymi prowadzi rejestr przeprowadzonych badań pojazdów zabytkowych według wzoru i na zasadach określonych w przepisach o badaniach technicznych pojazdów (Dz. U. z 2003 nr 227 poz. 2250).
§ 3. 4. Jednostka upoważniona do przeprowadzenia badań zgodności pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi prowadzi rejestr przeprowadzonych badań pojazdów marki "SAM" według wzoru i na zasadach określonych w przepisach o badaniach technicznych pojazdów (Dz. U. z 2003 nr 227 poz. 2250).