Informacja z Ministerstwa Finansów

 

 

Pytanie podatnika: Jak należy opodatkować podatkiem VATdodatek promocyjny dołączany do gazety w przypadku gdy nie mógłby on zostać uznany za próbki lub prezenty o małej wartości?


Decyzja

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie:

  • art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U nr 8, poz. 60 z 2005r.),

po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 08 sierpnia 2005r.(data wpływu do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni 10.08.2005r.) przez Podatnika na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni znak XII-1/443-165/TZ-103/05/MC-G z dnia 28 lipca 2005r. zawierające pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy czasopisma wraz z dodatkiem promocyjnym, który nie spełnia warunków do uznania go za prezent o małej wartości lub próbkę odmawia zmiany postanowienia będącego przedmiotem zażalenia

 

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 04 maja 2005r. uzupełnionym pismem z dnia 31 maja 2005r. Podatnik zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy czasopisma wraz z dodatkiem promocyjnym, który nie spełnia warunków do uznania go za prezent o małej wartości lub próbkę.

Wnioskujący przedstawił następujący stan faktyczny:

Podatnik jest wydawcą czasopisma dziecięcego pt. ?X?, którego sprzedaż opodatkowana jest preferencyjną 7% stawką podatku od towarów i usług. Do w/wym. czasopisma dołączane są dodatki promocyjne w postaci płyty CD, książki, zabawki itp. gadżetów o wartości netto od 0,10 zł do 1,60 zł. Cena czasopisma jest jednolita, a wartość darmowych upominków nie jest objęta ceną czasopisma. Podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od nabywanych towarów dołączanych do przedmiotowego czasopisma dziecięcego. Podatnik wskazuje również, iż czasopismo, którego jest wydawcą jest pakowane razem z dodatkiem (gadżetem) do foliowego opakowania, które zawiera tytuł, logo firmy, reklamy i niezbędne oznaczenia. Tak opakowany towar (czasopismo+dodatek promocyjny) stanowi nierozerwalną całość- komplet wydawniczy.

Wnioskujący przedstawił własne stanowisko, zgodnie z którym o ile dodawane do czasopisma gadżety nie stanowią prezentu o małej wartości lub próbki zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, to do ich dostawy należy stosować obniżoną 7% stawkę podatku od towarów i usług jak do czasopisma stanowiącego główny towar dostawy.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni postanowieniem znak XI-1/443-165/TZ-103/05/MC-G z dnia 28 lipca 2005r. wskazał, iż w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego, stanowisko zawarte w przedmiotowym wniosku Podatnika - jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu postanowienia Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni powołując się na art. 7 ust. 3 ,4 i 7 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), która obowiązuje od 01 czerwca 2005r. uznał, iż jeżeli dołączane przez Podatnika, gadżety do wydawanego czasopisma dziecięcego pn. ?X? nie spełniają przesłanek do uznania ich za próbki lub prezenty o małej wartości wówczas dostawa tych towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.

Na powyższe postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni, Podatnik pismem z dnia 08 sierpnia 2005r. złożyła zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku wnosząc o zmianę w/wym. postanowienia poprzez potwierdzenie stanowiska Podatnika zawartego we wniosku z dnia 04 maja 2005r. uzupełnionego pismem z dnia 31 maja 2005r.

Zdaniem Podatnika, o ile dodawane do czasopisma gadżety nie stanowią prezentu o małej wartości lub próbki zgodnie z art. 7 ust. 3 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, to do dostawy tych dodatków promocyjnych należy stosować obniżoną 7% stawkę podatku jak dla czasopisma , stanowiącego główny towar dostawy.

Na poparcie własnego stanowiska Spółka przywołuje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego ? Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 16 października 1998r. sygnatura akt ISA/Wr836-839/98, w którym Sąd uznał, iż dołączone do magazynu komputerowego płyty CD, zawierające programy komputerowe, stanowią integralną jego część i nie stanowią oddzielnego towaru.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, po dokonaniu weryfikacji przedmiotowego postanowienia stwierdza co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Podstawowa stawka podatku od towarów i usług dla dostawy towarów i świadczonych usług - poza wyjątkami wyszczególnionymi w cytowanej ustawie oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) ? zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 w/w ustawy wynosi 22 %.

Natomiast w myśl art. 2 pkt 6 cyt. ustawy przez towar rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. W związku z tym, iż Polska Klasyfikacja Wyrobów i usług nie wyodrębnia wyrobu pod nazwą ?komplet wydawniczy? wówczas zarówno czasopisma jak i dołączane do nich gadżety są towarami w rozumieniu w/w przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zatem ich przekazanie stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 7 ust. 1-3.

Stosownie natomiast do postanowień art.7 ust.2 w/cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art.5 ust.1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny,
    - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części.

Jak wynika z powyżej przytoczonych przepisów, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów oraz przekazanie bez wynagrodzenia przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa także w formie prezentów (darowizn) przekraczających małą wartość oraz nie mających statusu próbek - na cele związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części.

Zgodnie z brzmieniem art.7 ust.3 i 4 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. z (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.), która obowiązuje od dnia 1-go czerwca 2005r., przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust.3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób, (kwota ta wynosi 100 zł),
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia przekazanego towaru nie przekracza 5zł. (art.7 ust. 4 pkt 1 i 2 ).

Stosownie do art. 7 ust.3 w/cyt. ustawy przepisu ust.2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Przez próbkę, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, rozumie się zgodnie z art. 7 ust 7 cyt. ustawy niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy .

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż dołączane przez Podatnika do wydawanych czasopism towary w postaci płyt CD, zabawek, książeczek, itp. gadżetów nie spełniają przesłanek w/cyt. art.7 ust.7 ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. nie są one próbkami w myśl w/w artykułu.

W świetle powyższego stwierdzenie Podatnika zawarte w przedmiotowym zażaleniu odnośnie zastosowania obniżonej 7% stawki podatku VAT na dostawę dodatków promocyjnych jak dla czasopisma stanowiącego główny towar dostawy jest nieprawidłowe. Jak wynika bowiem z przytoczonych powyżej przepisów, odpłatną dostawą towarów opodatkowana odrębną stawką podatku VAT jest również przekazanie bez wynagrodzenia przez Podatnika towarów (gadżetów), należących do jego przedsiębiorstwa w formie prezentów przekraczających małą wartość oraz nie mających statusu próbek na cele wiążące się z bezpośrednio prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem pod warunkiem, iż Podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części.

Odnosząc się do przywołanego w zażaleniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego ? Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 16 października 1998r. sygnatura akt ISA/Wr836-839/98, stwierdzić należy, iż wyrok ten wydany został w indywidualnej sprawie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. 1993 r. Nr 11, poz. 50 z późn. zm). Natomiast w przedmiotowej sprawie przepisy te nie mają zastosowania, bowiem rozstrzygnięcie rozpatrywanej sprawy oparte jest na obowiązujących w tym stanie faktycznym przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

Reasumując: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni dokonał prawidłowej oceny stanowiska Wnioskującego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego. Stąd ? zgodnie z przepisem art. 14 b § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy, uznając iż zażalenie Podatnika nie zasługuje na uwzględnienie postanowił jak w sentencji decyzji.

 

 

Referencje XII-1/443-165/TZ-103/05/MC-G, postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego