Informacja z Ministerstwa Finansów

 

 

Pytanie podatnika: Czy zakup samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony upoważnia do odliczenia podatku VAT, bez ograniczeń określonych w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług?


 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.10.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii prawa do odliczenia w całości podatku VAT przy nabyciu samochodu osobowego, postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy jako nieprawidłowe.

 

Pismem z dnia 03.10.2005 r., zwróciła się Pani z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając stan faktyczny:

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego ?A.? Teresa S. i Alfred S. zamierza dokonać zakupu samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Wątpliwości dotyczą możliwości odliczenia podatku VAT, bez ograniczeń określonych w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Pani zdaniem, przy odliczaniu kwoty podatku naliczonego w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, zastosowanie ma ogólna zasada określona w art. 86 ust. 1 oraz 2 ustawy stanowiąca, że podatnicy mają prawo do odliczenia całości kwoty podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług, służących wykonywaniu czynności opodatkowanych. Według Pani, nabycie samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony upoważnia do odliczenia podatku od towarów i usług w pełnej wysokości, ponieważ ograniczenia wymienione w art. 86 ust. 3 ustawy dotyczą samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony a zatem nie obejmują przedmiotowego samochodu osobowego. Wskazuje Pani na literalną interpretację zapisu, który posługuje się spójnikiem ?oraz?, łączącym dwie jednorodne części zdania (oznacza koniunkcję, tj. stwierdzenie współzachodzenia pojęciowego).

Analizując przedstawiony wyżej stan faktyczny oraz aktualnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie nie podziela stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Znowelizowany od 22 sierpnia 2005 r. przepis art. 86 ust. 3 ustawy stanowi, że w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca ? nie więcej jednak niż 6 000 zł.

W obecnej ustawie przyjęto inną niż poprzednio zasadę ograniczenia możliwości odliczenia podatku przy nabyciu samochodów osobowych. Ograniczono ? nie prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu tych samochodów ? lecz samo pojęcie podatku naliczonego przy ich nabyciu. Oznacza to, że nie cała kwota podatku należnego umieszczona np. na fakturze zakupu samochodu osobowego jest u podatnika podatkiem naliczonym, lecz jedynie 60% - nie więcej niż 6 000 zł; pozostała część tej kwoty nie ma przymiotu podatku naliczonego w rozumieniu art. 86 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy.

Ww. ustawa nie definiuje pojęcia ?samochód osobowy?. Odwołując się jednak do przepisów prawa o ruchu drogowym należy uznać, że samochód osobowy jest niewątpliwie pojazdem samochodowym. Wyodrębnienie jednak samochodów osobowych z pozostałej grupy pojazdów daje podstawę do stwierdzenia, że określona wyżej masa całkowita odnosi się do innych pojazdów samochodowych. W przypadku samochodów osobowych dopuszczalna masa całkowita nie ma więc znaczenia.

Jednakże, jeżeli samochód osobowy spełnia warunki określone w art. 86 ust. 4 pkt 1-6 ww. ustawy lub jest nabywany przez podmiot, o którym mowa w art. 86 ust. 4 pkt 7, wówczas podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku, wynikającego z nabycia samochodu.

Z treści pisma nie wynika, że samochód osobowy ? który zamierza Pani nabyć ? spełnia wymagania szczegółowo wskazane w art. 86 ust. 4 ustawy, w związku z czym tut. organ nie potwierdza Pani stanowiska przedstawionego w zapytaniu.

Ponadto tut. organ informuje, że:

  • interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia,
  • interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, natomiast wiąże organy podatkowe i organy kontroli skarbowej ? do czasu jej zmiany bądź uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia ? za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kętrzynie ? do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Zażalenie na postanowienie organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie ? art. 222 Ordynacji podatkowej.