Informacja z Ministerstwa Finansów

 

 

Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione w związku z ubieganiem się o dotację z funduszy unijnych na zakup środków trwałych są w całości kosztem uzyskania przychodów.


Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zmieniam z urzędu postanowienie ostateczne Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2005 r. nr PD3.3-415-13/05 w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie

Uzasadnienie

Postanowieniem ostatecznym z dnia 12 lipca 2005 r. nr PD3.3-415-13/05 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy uznał za nieprawidłowe Pani stanowisko zawarte we wniosku z dnia 12 kwietnia 2005 r., złożonym w dniu 20 kwietnia br.

Stan faktyczny zawarty w ww. wniosku przedstawia się następująco:

W lutym br. złożyła Pani wniosek o dotację z funduszy unijnych na zakup maszyn i urządzeń; sporządzenie wniosku zlecono wyspecjalizowanemu podmiotowi, który za wykonanie usługi wystawił fakturę VAT. Ubiega się Pani również o kredyt pomostowy na sfinansowanie zakupu ww. środków trwałych, bowiem dotacja ma być przyznana do wysokości 50 % nakładów. Pozostałymi wydatkami związanymi z dotacją są: prowizje bankowe, różnice kursowe, usługi przewozu środków trwałych oraz odsetki od kredytu. We własnym stanowisku wskazała Pani, że wszystkie ww. wydatki stanowią koszt uzyskania przychodów, skoro nie są finansowane z dotacji, lecz ze środków obrotowych Pani przedsiębiorstwa.

Dyrektor Izby Skarbowej, rozpoznając - w ramach nadzoru - sprawę zakończoną postanowieniem ostatecznym organu pierwszoinstancyjnego zważył, co następuje:

Stanowisko wyrażone w ww. postanowieniu w części zakreślonej wydatkami na sporządzenie wniosku o dotację z Unii Europejskiej nie odpowiada prawu materialnemu. Organ I instancji uznał, że 50 % zwrotu nakładów z tego tytułu może Pani zaliczyć do kosztów podatkowych. Stanowisko to rażąco narusza art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty podatkowe kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się za granią, jeżeli dochody z tych źródeł są zwolnione od podatku dochodowego. Z kolei w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a tej ustawy przewidziano zwolnienie przedmiotowe dochodów, jeżeli m. in. pochodzą od organizacji międzynarodowych ze środków bezzwrotnej pomocy.

Dotacja z Unii Europejskiej przeznaczona na zakup maszyn i urządzeń wyczerpuje znamiona dochodu, o którym mowa w ww. normie. Stąd też nakładów poniesionych przez Panią na sporządzenie wniosku o tę dotację nie może Pani w ogóle zaliczyć do kosztów podatkowych. Stanowisko pierwszointancyjne o możliwości włączenia do kosztów uzyskania 50 % zwrotu wydatków na dotację nie ma oparcia w obowiązującym prawie podatkowym.

Mając na uwadze, że postanowienie z dnia 12 lipca 2005 r. nr PD3.3-415-13/05 zawiera - w części objętej wydatkami na sporządzenie wniosku o dotację - nieprawidłową ocenę prawną Pani stanowiska przedstawionego w zapytaniu z dnia 12 kwietnia 2005 r., orzeczono jak w rozstrzygnięciu.

Równocześnie informuje się, że zgodnie z art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej dokonana przez organ odwoławczy zmiana postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku dochodowego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym doręczono Pani niniejszą decyzję.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej, które wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.