Informacja z Ministerstwa Finansów

 

 

Pytanie podatnika: Czy wartość skradzionego samochodu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?


Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kupna-sprzedaży samochodów.W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnik zakupił samochochód ciężarowy jako towar handlowy, który nie posiadał ubezpieczenia dobrowolnego auto-casco.Następnie w/w samochód przed dokonaniem sprzedaży został skradziony.

W związku z rodzącymi się wątpliwościami w tym zakresie podatnik pytaczy wartość skradzionego samochodu może zaliczyć do kosztu uzyskania przychodów?

Jednocześnie podatnik wyraża pogląd, iż samochód został nabyty jako towar handlowy i mimo kradzieży zakup jego stanowi koszt uzyskania przychodów.

Naczelnik tut. Urzędu analizując przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz wyrażoną opinię nie podziela stanowiska podatnika w powyższej sprawie.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiagnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23, który zawiera negatywny katalog wydatków nieuznanych przez ustawodawcę za koszt uzyskania przychodu.Ryzyko wystąpienia strat, w tym w wyniku kradzieży, przypisane jest do wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej. Jest nierozerwalnie związane z tą działalnością i nie można go całkowicie wyeliminować. Tym samym fakt wystąpienia omawianego zdarzenia nie może mieć wpływu na możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości skradzionych towarów, chyba że o niemożności takiego zaliczenia stanowiłby przepisart. 23 ustawy.Negatywny katalog wydatków nieuznanych za koszt uzyskania przychodu przewiduje tylko jeden przypadek, gdy brak ubezpieczenia pozbawia podatnika prawa zaliczenia do kosztów podatkowych strat powstałych w związku z kradzieżą składnika majątku. Stosownie doart. 23 ust. 1 pkt 48 wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wynik,u utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody te nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym.

Mając powyższe na względzie zakup samochodu, który został następnie skradziony i nie posiadał ubezpieczenia dobrowolnego nie stanowi kosztu uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik tut. Urzędu postanowił jak w sentencji.