Informacja z Ministerstwa Finansów

 

 

Pytanie podatnika: Czy podatnikowi podatku akcyzowego przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu samochodów związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu w sytuacji, gdy sprzedaż samochodów osobowych nastąpiła przed dokonaniem zgłoszenia rejestracyjnego, jednak deklaracja podatkowa dla podatku akcyzowego została złożona we właściwym terminie, po uprzednim dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego?


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpoznaniu zażalenia podatnika XXXXXX z dnia 25.08.2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Białymstoku z dnia 19.08.2005r. nr 311000-PA-0550-16/05/KL uznającego za nieprawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 25.07.2005r. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku zmienia postanowienie organu pierwszej instancji i uznaje za prawidłowe stanowisko podatnika dotyczące kwestii przysługiwania prawa do obniżenia należnego podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu samochodów związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu w sytuacji, gdy sprzedaż samochodów osobowych nastąpiła przed dokonaniem zgłoszenia rejestracyjnego, jednak deklaracja podatkowa dla podatku akcyzowego została złożona we właściwym terminie, po uprzednim dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego.

Uzasadnienie
: Wnioskiem z dnia 25.07.2005r. uzupełnionym w dniu 05.08.2005r. podatnik XXXXXX zwrócił się do Naczelnika Urzędu Celnego w Białymstoku z wnioskiem o udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej możliwości zastosowania przewidzianego w art. 79 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) prawa do obniżenia kwoty akcyzy z tytułu sprzedaży samochodów osobowych przed ich rejestracją na terytorium kraju o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (samochodów osobowych) w sytuacji, gdy sprzedaż samochodów osobowych nastąpiła przed dokonaniem zgłoszenia rejestracyjnego, jednak deklaracja podatkowa dla podatku akcyzowego została złożona we właściwym terminie, po uprzednim dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego. Podatnik wyraził stanowisko, iż w rozliczeniu za dany miesiąc podatkowy, w złożonej deklaracji podatkowej (AKC), ma prawo obniżyć podatek akcyzowy należny z tytułu odsprzedaży samochodów przed ich pierwszą rejestracją o akcyzę zapłaconą przy nabyciu przedmiotowych samochodów. Powyższy wniosek dotyczył miesiąca czerwca 2005r.

Postanowieniem z dnia 19.08.2005r. nr 311000-PA-0550-16/05/KL wydanym w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej, Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku uznał powyższe stanowisko podatnika zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego za nieprawidłowe.

Na powyższe postanowienie podatnik wniósł w dniu 26.08.2005r. (05.09.2005r. data wpływu do organu odwoławczego) zażalenie wnosząc o jego zmianę. Przedmiotowemu postanowieniu podatnik zarzucił naruszenie przepisów materialnego prawa podatkowego, a w szczególności art. 79 ustawy o podatku akcyzowym poprzez odebranie możliwości obniżenia należnego podatku akcyzowego o akcyzę opłaconą z przy nabyciu samochodów osobowych, która to możliwość przysługuje podatnikowi z mocy ustawy. Zdaniem podatnika art. 79 cyt. ustawy nie zawiera obwarowań, na podstawie których nie można dokonać odliczenia akcyzy w przypadku, gdy zgłoszenie rejestracyjne jest złożone po dniu sprzedaży samochodów. W zażaleniu podniesiono, iż art. 14 ust.1 ww. ustawy nakłada na podatników prowadzących działalność gospodarczą obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego, ale również nie uzależnia dokonania odliczeń od złożenia zgłoszenia rejestracyjnego.

Rozpatrując wniesione zażalenie oraz dokonując analizy przepisów prawnych mających zastosowanie w sprawie Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku ustalił i zważył, co następuje:Podatnik dokonał zakupu samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju a następnie dokonał ich sprzedaży przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju w miesiącu czerwcu 2005r. Zgłoszenie rejestracyjne AKC-R jako podatnik podatku akcyzowego strona złożyła w Urzędzie Celnym w Białymstoku w dniu 14.07.2005r. tj. przed dniem złożenia deklaracji AKC-3 i AKC-3E za miesiąc czerwiec 2005r. Deklarację podatkową AKC-3, AKC-3E za miesiąc czerwiec 2005r. podatnik złożył w Urzędzie Celnym w Białymstoku w dniu 21.07.2005r. W złożonej deklaracji podatnik należny podatek akcyzowy od sprzedaży przedmiotowych samochodów pomniejszył o kwotę podatku akcyzowego zapłaconą przy nabyciu tych samochodów.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) opodatkowaniu akcyzą podlega sprzedaż wyrobów akcyzowych na terenie kraju. Stosownie do treści przepisu art. 80 ust. 1 ustawy, akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowymi, a podatnikami akcyzy od samochodów, zgodnie z treścią art. 80 ust. 2 pkt 1 są podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu celnego.

Podatnicy podatku akcyzowego w przypadku sprzedaży samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją na terenie kraju zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym są obowiązani składać w urzędzie celnym deklaracje dla podatku akcyzowego za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy oraz obowiązani są do obliczenia i zapłaty akcyzy za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na właściwy rachunek izby celnej.

Zgodnie z art. 79 ustawy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu. Powyższy przepis przewiduje prawo do obniżenia należnego podatku akcyzowego w przypadku dokonywania czynności opodatkowanych pod warunkiem, że akcyza została zapłacona przy nabyciu lub imporcie wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych.

Stosownego obniżenia należnego podatku akcyzowego podatnik może dokonać składając deklarację podatkową w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. W złożonej organowi podatkowemu deklaracji podatkowej AKC-3, AKC- 3/E, podatnik może wykazać różnicę między podatkiem należnym z tytułu sprzedaży krajowej samochodu przed pierwszą rejestracją a zapłaconym przy nabyciu samochodu, korzystając tym samym z przewidzianego w art. 79 ustawy prawa do obniżenia kwoty akcyzy.

Z przepisów art. 18 ust. 1 i art. 79 ustawy wynika, że warunkiem skorzystania z obniżenia podatku jest wykazanie w deklaracji złożonej do organu podatkowego różnicy między podatkiem należnym z tytułu sprzedaży krajowej samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją a zapłaconym przy nabyciu, związanym ze sprzedażą opodatkowaną. Realizacja prawa do obniżenia kwoty akcyzy może nastąpić jedynie poprzez złożenie przez podatnika deklaracji podatkowej. Podatnik, który dokonuje sprzedaży samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją, nie ma bowiem innej możliwości skorzystania z przyznanego prawa obniżenia kwoty akcyzy jak poprzez złożenie deklaracji podatkowej.

Realizacji przysługującego z mocy art. 79 ustawy o podatku akcyzowym prawa do obniżenia kwoty akcyzy z tytułu sprzedaży samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją na terenie kraju nie stoi na przeszkodzie fakt, iż sprzedaż samochodu dokonana została przed dniem złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym. W rozpatrywanej sprawie strona złożyła zgłoszenie rejestracyjne po dokonaniu sprzedaży przedmiotowych samochodów osobowych, jednak przed upływem terminu do złożenia deklaracji dla podatku akcyzowego za miesiąc, w którym nastąpiła sprzedaż opodatkowana. Rejestracja podatnika w trybie art. 14 ustawy dokonana po odsprzedaży samochodów i złożenie następnie deklaracji dla podatku akcyzowego w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, uprawnia do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu przedmiotowych samochodów związaną ze sprzedażą opodatkowaną.

Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż dokonana sprzedaż samochodów osobowych przed ich pierwszą rejestracją na terytorium kraju przed zarejestrowaniem się jako podatnik podatku akcyzowego uprawnia do zastosowania wynikającego z art. 79 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) prawa do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu tych samochodów w sytuacji, gdy podatnik dokonał zgłoszenia rejestracyjnego przed terminem złożenia deklaracji, i taką deklarację złożył dokonując w niej stosownego obniżenia podatku akcyzowego.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji

Pouczenie:
Na decyzję służy podatnikowi prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.