Odpowiedzi na zapytania Podatników

 

 
Odpowiedzi na zapytania Podatników
Data odpowiedzi: 27.03.2003
Rodzaj podatku: VAT
Urząd odpowiadający: Urząd Skarbowy Łódź-Polesie
Nr pisma: III-2/443/VAT/329/2003/HD
Temat: Odliczenie podatku VAT przy zakupie samochodów osobowych przerobionych na ciężarowe

Pytanie Podatnika:

Czy Podatnik ma prawo odliczyć podatek naliczony przy zakupie samochodu osobowego przerobionego na ciężarowy?

Odpowiedź Urzędu:

Z przedstawionego w w/wym. pismach stanu faktycznego wynika , że Spółka wykonuje czynności polegające na kupnie i sprzedaży zarówno na własny rachunek jak również w wykonaniu umów komisu samochodów osobowych przerobionych na samochody ciężarowe w okresie przed 1 stycznia 2001r. , które :
- posiadają wpis w dowodzie rejestracyjnym jako samochód ciężarowy ,
- wykorzystywane były w prowadzeniu działalności gospodarczej ,
- nie mają świadectwa homologacji ,Zgodnie z art. 25 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym / Dz. U. Nr 11 , poz. 50 z późn. zm. / obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatników samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg , z wyjątkiem przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umów leasingu tych samochodów stanowi przedmiot działalności podatnika.Z brzmienia powyższego przepisu wynika , że ograniczenie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku przy nabyciu samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg nie ma zastosowania w przypadku , gdy przedmiotem działalności podatnika jest odprzedaż tych samochodów lub oddanie ich w odpłatne używanie na podstawie umów leasingu.Skorzystanie przez podatnika prowadzącego działalność w powyższym zakresie z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie ogranicza również § 10 ust.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym / Dz. U. Nr 27 , poz. 268 z późn. zm. / , który stanowi o niemożności obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu samochodów innych niż osobowe , które nie posiadają homologacji producenta lub importera wymaganej dla tego rodzaju samochodów.
Jednocześnie tut. Urząd zauważa , że jeżeli podatnik dokona sprzedaży samochodów osobowych „przerobionych na samochody ciężarowe” , które nie posiadają homologacji wymaganej dla samochodów ciężarowych , to nabywające je podmioty , które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie handlu samochodami nie będą miały prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy ich nabyciu z uwagi na uregulowania zawarte w art.25 ust. 1 pkt.2 w/wym. ustawy o PTU jak również § 10 ust.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym / Dz. U. Nr 27 , poz. 268 z późn zm. / , który w sposób jednoznaczny wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodów innych niż osobowe nie posiadających homologacji producenta lub importera dla tego rodzaju samochodów.