KOMUNIKAT - terminy egzaminów kwalifikacyjnych dla diagnostów.

 

Źródło: TDT http://www.tdt.pl/

Na podstawie przepisu § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. nr 246, poz. 2469) wyznaczam terminy egzaminów kwalifikacyjnych:

07 czerwca 2005 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Lublinie w budynku przy ul. Lotniczej 3.
21 czerwca 2005 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Rzeszowie w budynku przy Alei Wyzwolenia 6.
28 czerwca 2005 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Katowicach w budynku przy ul. Krasińskiego 8.


Jednocześnie informujemy, że limit wolnych miejsc na egzaminach ogłoszonych w komunikacie z dnia 21. 03.2005 r. został wyczerpany.

We wszystkich w/w miejscach rejestracja uczestników egzaminu rozpocznie się o godz. 8.00 , natomiast egzamin rozpocznie się o godz. 8.30 .

Uczestnicy egzaminu praktycznego powinni być zaopatrzeni w ubranie ochronne.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu zgodnie z § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia należy składać nie później niż 14 dni przed ww. terminami egzaminów na adres:

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY
UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4
00 - 928 WARSZAWA

Do wniosku, o którym mowa powyżej należy dołączyć:

pisemne oświadczenie o posiadaniu wymaganego wykształcenia technicznego i praktyki;
pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285);
kserokopie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w § 3 ust. 2;
kserokopie dowodu uiszczenia opłaty za egzamin kwalifikacyjny
Opłaty za egzamin kwalifikacyjny należy wpłacać na nw. konto:

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY
UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4, 00 - 928 WARSZAWA
Bank Handlowy SA VI O/ W-wa
19 1030 1061 0000 0000 5381 2001