Omówienie art. 3 ustawy 1497 z 2005 r.

 

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do zapytania dotyczącego nowego obowiązku prawnego, załączam omówienie art. 3 ustawy ((Dz. U. z 2005 r Nr 180 poz. 1497). 
 
1. W wydanym akcie normatywnym zawarto "USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw".
 
Kryterium obowiązywania norm prawnych – określa, że moc obowiązywania normy niższego stopnia wypływa z autorytetu normy wyższego stopnia. Norma niższego stopnia obowiązuje jeśli została ustanowiona na podstawie prawnego upoważnienia normy wyższego stopnia, w sposób przewidziany przez prawo. Norma wyższa może uchylić moc obowiązującą normy niższej. Normy równorzędne mogą się wzajemnie uchylać ale posiłkując się kryterium czasowości lub szczegółowości. Uchylenie mocy obowiązującej oznacza wyłącznie uchylenie przez organ stosujący prawo zastosowania normy w konkretnej sytuacji. Normy prawne wydawane przez organy władzy ustawodawczej i naczelne organy administracji państwowej obowiązują na terytorium całego państwa zaś wydane przez organy władzy terenowe – tylko na terytorium sprawowania przez nich władzy.
Norma prawna: wypowiedź językowa wyrażona w tekście aktu normatywnego w postaci artykułu, punktu, paragrafu lub litery zawierająca sposób powinnego zachowania adresata w niej określonego i w okolicznościach w niej wskazanych. Jest to jednostka logiczna aktu normatywnego, konstruowana z przepisów prawa.
Budowa Normy Prawnej:
1. Hipoteza – część normy prawnej, która określa adresata i jego cechy oraz okoliczności zachowania. To zakres zastosowania normy prawnej – są to przyszłe możliwe sytuacje określone w hipotezie tej normy, w których ta norma ma zastosowanie. O ile wystąpią okoliczności z hipotezy to norma znajduje zastosowanie.
2. Dyspozycja – skutek, następstwo sytuacji określonej w hipotezie. Zawiera sposób powinnego zachowania wyrażony w postaci zakazu lub nakazu (obowiązek prawny). Jest to obowiązek potencjalny. To co jest w dyspozycji to zakres normowania normy prawnej, jest to klasa przyszłych możliwych zachowań adresata danej normy prawnej, wymaganych od niego w sytuacjach określonych w hipotezie.
 
2. W ustawie ustawodawca ustanowił regulacje prawne w art. 3 i 6 ustawy.
 
Art. 6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie delegacji zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. (...)
 
3. Delegacją ustawodawczą ustawy jest art. 3, więc zgodnie z art. 6 do czasu wydania rozporządzenia zachowują moc dotychczasowe przepisy wykonawcze.
 
Rozporządzenie – może wydawać organ upoważniony w konstytucji, akt wykonawczy do ustawy, co oznacza że rozporządzenie to niesamoistne źródło prawa. Byt rozporządzenia ściśle związany jest z ustawą, przestaje obowiązywać kiedy ustawa przestaję obowiązywać.
Warunki legalności rozporządzenia:
a) jako akt wykonawczy jest wydawany w celu wykonania ustawy tzn. nie może wykraczać poza treść ustawy – zakaz powtarzania, modyfikowania, zmiany treści ustawy
b) przepis upoważniający do wydania rozporządzenia zawarty w ustawie powinien być:
- szczegółowy podmiotowo – dokładnie wskazuje organ upoważniony do wydania rozporządzenia
- szczegółowy przedmiotowo – określa zakres materii rozporządzenia
- zawiera wytyczne co do treści rozporządzenia
c) zakaz subdelegacji – zakaz przekazywania przez organ upoważniony do wydania rozporządzenia tej kompetencji dla innego organu
 
4. Mając na uwadze art. 6 nieokreślono w nim wyjątków (np.: z wyjątkiem art.3 ustawy itd.....), byłoby to sprzeczne z konstytucją. W związku z powyższym musi ukazać się rozporządzenie w podanym czasokresie i wtedy art. 3 ustawy jako delegacja ustawodawcza będzie obowiązywał.
 
5. Zgodnie z art. 8 ustawa wchodzi w życie z dniem 21 października 2005 r..
 
 
Omówienie zagadnienia oparłem na podstawie dostępnych źródeł (ściąga.pl) i wydanych przepisach oraz przeprowadzonych rozmowach telefonicznych. Udzielonych wyjaśnień nie należy traktować jako "porady prawne". Udzielone wyjaśnienia być może pomogą w podejmowaniu właściwych decyzji.
 
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Krzemieniecki
Łódź, dnia 22 października 2005 r.