Odpowiedzi na zapytania Podatników

 

Żródło: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=75858&i_smpp_s_strona=5
 
Pytanie podatnika dot. ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakupu paliwa do samochodów ciężarowych, którymi podatnik świadczy usługi transportowe oraz ujmowania tego paliwa w spisie z natury.

DECYZJA
Na podstawie art.14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60) Dyrektor Izby Skarbowej zmienia z urzędu, jako wydane z rażącym naruszeniem prawa, postanowienie Naczelnika Drugiego Skarbowego z dnia 28 lutego 2005r. Znak: x stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakupu paliwa do samochodów ciężarowych, którymi podatnik świadczy usługi transportowe oraz ujmowania tego paliwa w spisie z natury i stwierdza, iż stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2005r. jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 2 lutego 2005r., uzupełnionym pismem z dnia 17 lutego 2005r., X zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dot. ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakupu paliwa do samochodów ciężarowych, którymi świadczy usługi transportowe oraz ujmowania tego paliwa w spisie z natury. W piśmie tym wnioskodawca stanął na stanowisku, iż ww. zakupu nie powinien ewidencjonować w kol.10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także nie powinien tego paliwa wykazywać w remanencie. Postanowieniem z dnia 28 lutego 2005r. Znak: x Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie uznał za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez X w sprawie będącej przedmiotem ww. wniosku stwierdzając, iż:
- paliwo wykorzystywane do świadczenia usług transportowych stanowi materiał pomocniczy,- jego zakup winien być ewidencjonowany w kol.14 podatkowej księgi przychodów i rozchodów,- w myśl §27 ust.1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów paliwo to, jako materiał pomocniczy, winno być ujmowane w remanencie.
Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza co następuje: Z akt sprawy wynika, iż przedmiotem prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej jest świadczenie usług transportowych. Na wstępie należy zwrócić uwagę, iż usługa jest czynnością (zespołem czynności), a nie przedmiotem materialnym. Określone przedmioty (materiały, surowce, części zamienne) mogą służyć wykonaniu usługi, mogą być zużywane w trakcie świadczenia usługi, mogą wchodzić w skład przedmiotów stanowiących efekt wykonania usługi, ale w żadnym razie nie mogą stać się częścią usługi. Zgodnie z § 27 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późniejszymi zmianami) podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej "spisem z natury", na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Zgodnie z § 3 pkt 1 lit. c ww. rozporządzenia materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości. Z cytowanej powyżej definicji materiału pomocniczego wynika, iż warunkiem uznania określonego materiału za pomocniczy jest łączne spełnienie dwóch warunków:
1) materiał musi być zużywany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz
2) musi on bezpośrednio oddawać wyrobowi swoje właściwości.
Nie można uznać, iż jakiś materiał oddaje swoje właściwości usłudze (w niniejszej sprawie paliwo usłudze transportowej). Tak więc, chociaż paliwo zakupione do samochodów ciężarowych niewątpliwie jest zużywane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na świadczeniu usług transportowych, to nie może być uznane za materiał pomocniczy, gdyż nie jest spełniona druga przesłanka wynikająca z omawianego przepisu, tj. bezpośrednie oddanie wyrobowi swoich właściwości. W świetle powyższego paliwo kupowane do samochodów ciężarowych, którymi podatnik świadczy usługi transportowe nie może być uznane za materiał pomocniczy w rozumieniu § 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Tym samym jego zakup winien być ewidencjonowany w kol. 14 podatkowej księgi przychodów i rozchodów (pozostałe wydatki), co skutkuje brakiem obowiązku obejmowania go spisem z natury, o którym mowa w § 27 ust. 1 tego rozporządzenia. Analogicznie w ww. kwestii wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 8 grudnia 2000r. Sygn. akt I SA/Łd 2172/98.Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. Decyzja niniejsza na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej wydana została z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej .Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art.222 Ordynacji podatkowej odwołanie od decyzji organu podatkowego winno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.