Odpowiedzi na zapytania Podatników

 

 
1. Czy, w świetle aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, obowiązek podawania na fakturach VAT symboli PKWiU dotyczy każdej sprzedaży towaru lub usługi niezależnie od stawki jaką są one opodatkowane?

Zgodnie z art. 32 ust 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym wszyscy podatnicy tego podatku obowiązani są do wystawiania faktur potwierdzających fakt dokonania sprzedaży towaru lub usługi. Na fakturze tej powinna być podana co najmniej; data dokonanej sprzedaży, cena jednostkowa bez podatku, wartość sprzedaży, kwota podatku, kwota należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Szczegółowe dane jakie powinna zawierać każda faktura VAT określone zostały w § 35 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. zm.).

Stosownie do treści tego uregulowania - § 35 ust. 7 - w przypadku sprzedaży w kraju towarów lub usług objętych stawką niższą niż 22 % lub usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 albo przepisów wydanych na podstawie art. 47 wyżej wymienionej ustawy, podawana na fakturze nazwa sprzedanego towaru lub wykonanej usługi zawierać musi również symbol tego towaru lub usługi określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze nie powołują tego symbolu.