Informacja TDT w sprawie terminów egzaminów

 

 

Warszawa, dnia 8 grudnia 2005 r.

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY
DYREKTOR

 

Na podstawie przepisu § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. nr 246, poz. 2469) wyznaczam terminy egzaminów kwalifikacyjnych:

 • 11 stycznia 2006 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Gdańsku w budynku przy ul. Milskiego 1.
 • 12 stycznia 2006 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Gdańsku w budynku przy ul. Milskiego 1.
 • 18 stycznia 2006 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Białymstoku w budynku przy ul. Wiewiórczej 64.
 • 25 stycznia 2006 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Rzeszowie w budynku przy ul. Al. Wyzwolenia 6.

We wszystkich w/w miejscach rejestracja uczestników egzaminu rozpocznie się o godz. 8 00 , natomiast egzamin rozpocznie się o godz. 8.30.
Uczestnicy egzaminu praktycznego powinni być zaopatrzeni w ubranie ochronne.
Wnioski o dopuszczenie do egzaminu zgodnie z § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia należy składać nie później niż 14 dni przed ww. terminami egzaminów na adres:

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY
UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4
00 - 928 WARSZAWA

Do wniosku, o którym mowa powyżej należy dołączyć:

 • pisemne oświadczenie o posiadaniu wymaganego wykształcenia technicznego i praktyki;
 • pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285);
 • kserokopie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w § 3 ust. 2;
 • kserokopie dowodu uiszczenia opłaty za egzamin kwalifikacyjny.

  Opłaty za egzamin kwalifikacyjny należy wpłacać na nw. konto:

  TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY
  UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4, 00 - 928 WARSZAWA
  Bank Handlowy SA VI O/ W-wa
  19 1030 1061 0000 0000 5381 2001

  Uwaga: W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT dla przedsiębiorstwa należy do wniosku podać wszelkie informacje niezbędne do jej wystawienia.