Komunikat Transportowego Dozoru Technicznego

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY
DYREKTOR


KOMUNIKAT

Na podstawie przepisu § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. nr 246, poz. 2469) ) wyznaczam dodatkowy terminy egzaminu kwalifikacyjnego w miesiącu październiku:

- 9 listopada 2005 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Białymstoku w budynku przy ul. Wiewiórczej 64.
- 16 listopada 2005 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Kobyłce k/Warszawy w budynku przy ul. Napoleona 2.
- 23 listopada 2005 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Krakowie w budynku przy ul. Na Dołach 4.
- 1 grudnia 2005 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się we Wrocławiu w budynku przy ul. Muchoborskiej 18.


We wszystkich w/w miejscach rejestracja uczestników egzaminu rozpocznie się o godz. 8 00 , natomiast egzamin rozpocznie się o godz. 8.30.
Uczestnicy egzaminu praktycznego powinni być zaopatrzeni w ubranie ochronne.
Wnioski o dopuszczenie do egzaminu zgodnie z § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia należy składać nie później niż 14 dni przed ww. terminami egzaminów na adres:


TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY
UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4
00 - 928 WARSZAWA


Do wniosku, o którym mowa powyżej należy dołączyć:
pisemne oświadczenie o posiadaniu wymaganego wykształcenia technicznego i praktyki;
pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285);
kserokopie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w § 3 ust. 2;
kserokopie dowodu uiszczenia opłaty za egzamin kwalifikacyjny.

Opłaty za egzamin kwalifikacyjny należy wpłacać na nw. konto:


TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY
UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4, 00 - 928 WARSZAWA
Bank Handlowy SA VI O/ W-wa
19 1030 1061 0000 0000 5381 2001


Uwaga: W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT dla przedsiębiorstwa należy do wniosku podać wszelkie informacje niezbędne do jej wystawienia.