Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

 

Źródło: Informacja ze strony MI

 

Od 1 stycznia 2005r. na wniosek właściciela pojazd może zostać czasowo wycofany z ruchu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu. Taka możliwość dotyczy samochodów ciężarowych i przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych oraz autobusów. Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 6 miesięcy.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu jest wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w art. 78a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.). Delegację art. 78a ust. 6 wprowadza art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 92, poz. 884), który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Rozporządzenie jest nową regulacją. Zmieniona z dniem 1 maja 2004 r. ustawa – Prawo o ruchu drogowym wprowadza zasady czasowego wycofania niektórych pojazdów z ruchu i upoważnia ministra właściwego do spraw transportu do wydania rozporządzenia określającego tryb i warunki czasowego wycofania pojazdów z ruchu, wysokość opłat w zależności od okresu wycofania z ruchu (ale nie wyższej niż 150 zł) oraz wzory dokumentów stosowanych w tym zakresie, mając na względzie konieczność przeciwdziałania używaniu pojazdów czasowo wycofanych z ruchu oraz koszty ponoszone przez organy administracji publicznej.

Przepisy dotyczą przede wszystkim organów rejestrujących oraz właścicieli pojazdów i podmiotów polskich, które posiadają zarejestrowane w Polsce pojazdy, powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną. Czasowemu wycofaniu z ruchu podlegają zarejestrowane samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne i autobusy. Zatem w praktyce z czasowego wycofania pojazdu z ruchu będą korzystać podmioty wykonujące transport drogowy, korzystając w tym czasie, zgodnie ze zmienioną ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ze zwolnienia od podatku od środków transportowych.

Rozporządzenie określa tryb i warunki: składania przez właściciela pojazdu w organie rejestrującym wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz wydawania decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu przez organ rejestrujący, po uprzednim przyjęciu do depozytu dowodu rejestracyjnego oraz tablic rejestracyjnych. Rozporządzenie określa również: wzory dokumentów stosowanych w tym zakresie (wniosek i decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu), obowiązek przekazywania przez organ rejestrujący informacji do Centralnej Ewidencji Pojazdów o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu oraz wysokość opłat związanych z tym wycofaniem, w granicach wyznaczonych ustawą - Prawo o ruchu drogowym. W rozporządzeniu określono możliwość skrócenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu, z uwzględnieniem przepisu art. 78a ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z ww. ustawą decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu za opłatą wydaje starosta. Opłata ta zależy od okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu ale, stosownie do ustawy, nie może być wyższa niż 150 zł. Biorąc pod uwagę ww. kryterium, ustalając w rozporządzeniu opłatę za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy w wysokości 80 zł, uwzględniono koszty ponoszone przez organy rejestrujące związane z wydaniem tej decyzji tj.: czynności administracyjnych związanych z rozpatrzeniem wniosku w celu wydania decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, utrzymania depozytu i przechowywania w tym depozycie przez organ rejestrujący dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych w okresie czasowego wycofania pojazdu z ruchu, odpowiadającego wydanej decyzji oraz koszty czynności związanych z ponownym dopuszczeniu pojazdu do ruchu po tym wycofaniu. Za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu w roku opłatę powiększa się o 10 zł za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu. Ustalona w rozporządzeniu wysokość opłat za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu jest zgodna z upoważnieniem zawartym w art. 78a ust. 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Przewiduje się, że regulacje rozporządzenia wpłyną na ochronę działalności gospodarczej niektórych przedsiębiorców. Podmioty wykonujące transport drogowy, w okresach przejściowych trudności ekonomicznych, technicznych będą mogły skorzystać z czasowego wycofania pojazdu z ruchu i nie będą zmuszeni do likwidowania prowadzonej działalności.   

     więcej>>>