Pytania i odpowiedzi - odmowa udostępnienia danych osobowych.

 

 
Czy Policja może odmówić uczestnikom wypadków komunikacyjnych udostępnienia informacji o danych osobowych innych uczestników tych wypadków oraz informacji o ubezpieczycielach, z którymi sprawcy wypadków zawarli umowy ubezpieczenia?
 
ODP:
 
W myśl art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych, w przypadku udostępniania danych w innym celu, niż włączenie do zbioru, administrator danych udostępnia posiadane w zbiorze dane, tym osobom lub podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisu prawa.

Takim przepisem, kształtującym uprawnienie do otrzymywania przez osobę uczestniczącą w wypadku komunikacyjnym, na jej żądanie, danych osobowych kierującego pojazdem, danych właściciela lub posiadacza pojazdu oraz danych dotyczących zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnai 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2003 r., Nr 58, poz. 515, ze zm.).

Przepis ten jest podstawą do pozyskiwania przez wszystkich uczestników wypadków drogowych informacji o wymienionych w nim podmiotach i osobach. Wobec tego odmowę udostępnienia tych danych przez Policję należałoby traktować jako nadużycie ustawy o ochronie danych osobowych, wypływająca z jej niewłaściwej interpretacji.

Reasumując, skoro z przepisów Prawa o ruchu drogowym wynika uprawnienie poszkodowanego do otrzymania danych osobowych sprawcy wypadku, Policja, jako uprawniona do przetwarzania danych, tj. zbierania, utrwalania, przechowywania, udostępniania i usuwania danych ze zbioru na mocy przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, będąc w ich posiadaniu z racji prowadzonego postępowania, jest zobowiązana takiej informacji udzielić.