Informacja z Ministerstwa Finansów

 

 
Pytanie podatnika:

Czy zakup podzespołu komputerowego (jednostka komputerowa, klawiatura i myszka) na kwotę 2.190,00zł stanowi środek trwały i należy go wprowadzić do ewidencji środków trwałych i dokonać odpisów amortyzacyjnych jednorazowo w miesiącu oddania do używania, gdy jego wartość nie przekracza 3.500,00zł ?


W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 01.12.2004r., uzupełnione w dniu 15.12.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własnośc lub współwłasnośc podatnika nabyte lub wytworzone we własnym zakresie kompetne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania; pkt. 2/ maszyny, urządzenia i środki transportu, pkt. 3/ inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt.1 , zwane środkami trwałymi, art. 22d ust. 1 stanowi, iż podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 22a i 22b, których wartość początkowa, określona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 3.500,00zł; wydatki na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych /KŚT/ (Dz. U. z 1999r. Nr 112, poz. 1317 i z 2002r Nr 18, poz. 169)do rodzaju 491 ?Zespoły komputerowe? zaliczają w szczególności:

 • jednostki centralne ,
 • urządzenia wejścia, w tym m.in. rejestratory, skanery,
 • urzadzenia wyjścia,
 • urządzenia wejścia - wyjścia : konsole operatorskie, monitory ekranowe
 • jednostki pamięci,
 • urządzenia transmisji danych,
 • urządzenia ochrony danych,
 • jednostki zasilające.

 

Obiektem może być cały zespół służący do przetwarzania informacji złożony z jednostki centralnej i podłączonych do niej fizycznie jednostek zewnętrznych względnie poszczególna maszyna i urządzenie wydzielone w jednostce.

Zdaniem tutejszego organu podatkowego podzespoły komputerowe, w skład których wg Pana pisma wchodzą: komputer, klawiatura i mysz, jako urządzenie niebędące kompletne i zdatne do użytku, nie mogą być środkiem trwałym zgodnie z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (brak monitora). Monitor jest częścia składową zestawu komputerowego, ponieważ spełnia kryteria określone w art. 47 § 2 Kodeksu cywilnego (w prawie podatkowym określenie części składowej nie jest zdefiniowane).

Zatem środkiem trwałym według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być wyłącznie taki składnik majątku, który jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania.

W zakresie podatku od towarów i usług zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, powinna zawierać co najmniej:

  1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
  2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
  3. dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako ?FAKTURA VAT?; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;
  4. nazwę towaru i usługi;
  5. jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;
  6. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
  7. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
  8. stawki podatku;
  9. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
  10. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
  11. wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;
  12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Stosownie do ust. 3 powołanego przepisu sprzedawca może określić na fakturze również kwoty podatku dotyczące wartości sprzedaży poszczególnych towarów i usług wykazanych na tej fakturze; w tym przypadku łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku.

Jeżeli w przedstawionym pismie stan faktyczny będzie zgodny ze stanem rzeczywistym to w/w stanowisko organu podatkowego jest prawidłowe.