Informacja o podatku VAT

 

Uprzejmie informuję, że z dniem 22 sierpnia 2005r wszedł w życie art. 1 pkt 20 oraz art. 4 i 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756) nowelizującej m.in.:

-          ustawę o podatku od towarów i usług, której tekst ogłoszony był w Dz. U. z 2004r Nr 54, poz. 535, ze zmianą opublikowaną w Dz. U. z  2005r Nr 14, poz. 113,

-          ustawę Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005r Nr 108, poz. 908).

Przepis ten wprowadza: dla stacji nowy rodzaj dodatkowego badania technicznego, które przeprowadzać będą okręgowe stacje kontroli pojazdów. Przedmiotem tego badania będzie stwierdzenie spełnienia przez pojazd samochodowy wymagań technicznych określonych w art. 86, ust. 4 pkt  1 – 4 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług; dla posiadacza pojazdu przestrzegania okresu zavity – dostarczenia w ciągu 14 dni po badaniu zaświadczenia do urzędu skarbowego.

Tryb wykonywania ww. badania dodatkowego został uregulowany rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2005r zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. Nr 155, poz. 1303). Podstawowy tekst rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach ogłoszony był w Dz. U. z 2003r Nr 227, poz. 2250,
ze zmianą w Dz. U. z 2004r. Nr 249, poz. 2499.

W znowelizowanym  rozporządzeniu MI sprecyzowano treść „Zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu”, jakie diagnosta winien wydać po wykonaniu przedmiotowego badania dodatkowego.

 

Na podstawie ww. „Zaświadczenia”, na wniosek właściciela, organ rejestrujący uzupełni dowód rejestracyjny pojazdu o adnotację: „VAT-...” – wpisując właściwy punkt od 1 do 4 – w odniesieniu do pojazdów spełniających wymagania określone w art. 86 ust. 4 pkt 1 – 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Stanowi o tym rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
(Dz. U. Nr 139, poz. 1168).

 

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym ustanowiono dla celów podatkowych i powinno być przeprowadzone przez stację kontroli pojazdów w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw, tj. do dnia 31 maja 2006r (patrz art. 5 tej ustawy). Podany zakres badania dodatkowego w rozporządzeniu nie jest spełnieniem warunków dodatkowych dla niektórych pojazdów określonych w ustawie i w rozporządzeniu o warunkach technicznych. W zakresie dodatkowego badania technicznego pojazdu, o którym tu mowa, w przepisach wykonawczych nie wymienia się, że należy przeprowadzać je razem z okresowym badaniem oraz że okresowe badanie techniczne ww. pojazdu należy przeprowadzać razem z dodatkowym badaniem. Diagnosta w przypadku braku w dowodzie rejestracyjnym adnotacji „VAT-...” nie powinien wykonywać ww. badania dodatkowego wbrew woli posiadacza pojazdu, nawet jeśli samochód odpowiada cechom określonym w art. 86, ust. 4 pkt. 1 – 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Opłata za przedmiotowe dodatkowe badanie techniczne wynosi 50,00 zł brutto, co wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2005r zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. Nr 155, poz. 1302). Tekst podstawowy nowelizowanego rozporządzenia ogłoszony był w Dz. U. z 2004r Nr 223, poz. 2261).

 

Na marginesie zwracam uwagę, że w przypadku samochodów ciężarowych zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem 29 maja 1999r, które na mocy §8 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r  Nr 32,poz. 262, z późn. zm.) dopuszczone były do ruchu bez przegrody oddzielającej pomieszczenie do przewozu osób od przestrzeni ładunkowej – wynik badania dodatkowego w zakresie wymagań technicznych określonych w art. 86, ust. 4 pkt  1 i pkt 2 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług – winien być negatywny. Również brak przedmiotowej przegrody w samochodzie ciężarowym zarejestrowanym po ww. dacie jest naruszeniem przywołanego przepisu – co dla diagnosty winno być w każdym przypadku przesłanką dla uznania wyniku badania jako negatywny.

 

Z naciskiem podkreślam, że niespełnienie przez samochód ciężarowy wymagań określonych w art. 86 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług nie skutkuje zmianą rodzaju pojazdu na „samochód osobowy”. W dalszym ciągu obowiązuje norma prawna dotycząca zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, zapisana w art. 66, ust. 4 pkt 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

Terminy [łac.], prawo okresy, z których upływem następują określone skutki prawne; terminy mogą być określone przez przepisy, przez organa państw. (np. sąd) lub przez strony. W postępowaniu cywilnym terminy są wyznaczone przez ustawę (ustawowe), przez sąd lub przewodniczącego sądu (sądowe); mają one charakter zawity, tzn. uchybienie ich powoduje, że czynność procesowa jest bezskuteczna; możliwe jest jednak przywrócenie terminu, jeśli przekroczenie nastąpiło bez winy strony; terminy sądowe mogą być przez sąd przedłużone lub skrócone, terminy ustawowe — nie; terminy instrukcyjne są przewidziane dla czynności sądu. W postępowaniu karnym terminy są zawite (np. termin do wnoszenia środków odwoławczych) i instrukcyjne (wiążą tylko organy prowadzące postępowanie).

Zawity Δ praw. Termin, okres zawity «termin, okres, po którym nie można skutecznie dokonać czynności prawnej»

Źródło: słownik języka polskiego