Informacja w sprawie numeru silnika

 

Szanowni Państwo,
Na podstawie wprowadzonych zmian (Dz. U. nr 180 poz. 1497) numer silnika jako cecha identyfikacyjna przestaje być wymagany z dniem wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych. Obowiązuje czasokres, (...) nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W podanym okresie musi się ukazać nowelizacja obowiązującego systemu prawa, w tym również określenie nowych wzorów rejestrów i druków. Uchylenie dotyczy tylko i wyłącznie ustawy.
Grzegorz Krzemieniecki
Łódź dnia 27 września 2005 r.

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 180 poz. 1497) (...)
Art. 3. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 66 w ust. 3a uchyla się pkt 2;
2) w art. 66a w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego;";
3) w art. 80b w ust. 1:
a) w pkt 1 uchyla się lit. e,
b) w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:
"a) nadaniu i wybiciu numeru nadwozia (podwozia),";(...)
Art. 6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie delegacji zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. (...)
Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia,(...)