Szanowni Państwo


Informujemy, że wysyłanie na jakikolwiek adres e-mail naszej firmy reklam, ofert, listów itp. przesyłek o charakterze nie związanym z prowadzoną przez nas działalnością i nie wynikających z realizacji umów sprzedaży towarów lub świadczenia usług, a także umieszczanie zwłaszcza w witrynach internetowych w jakiejkolwiek bazie danych lub przechowywanie w systemach informatycznych i udostępnianie jakiegokolwiek adresu e-mail i IP oraz MAC identyfikującego naszą firmę oraz odbieranie i czytanie wysyłanej lub dostarczonej korespondencji przez osoby nieuprawnione zanim adresat się z nią zapoznał, obecnie i w przyszłości bez naszej zgody, jest czynem prawnie zabronionym. Powyższy zapis nie dotyczy ogólnie przyjętych zasad korzystania z zasobów sieci internetowej.


e-mail 1

wyślij pocztę