Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

 

źródło - http://sip.mf.gov.pl
 
Rodzaj dokumentu postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura ŁUS-II-2-415/26/06/AT
Data 2006.09.28

 

Autor Łódzki Urząd Skarbowy
 
Pytanie podatnika:

Czy koszty udziału przyszłego pracownika w szkoleniu (koszty przejazdu, wyżywienia, noclegów, wykładów itp.) są dla niego przychodem podlegającym opodatkowaniu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?


Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie nieuznania za przychody nieodpłatnie otrzymanych, przez przyszłego pracownika, świadczeń o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w wysokości kosztów szkolenia poniesionych przez przyszłego pracodawcę uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku.

W dniu 21 lipca 2006 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek spółki z o.o. z dnia 18 lipca 2006 r., uzupełniony pismem z dnia 24.08.2006 r. (data wpływu 28.08.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania kosztów szkolenia przyszłego pracownika stosownie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Według przedstawionego stanu faktycznego Spółka zorganizowała dla swoich pracowników szkolenie dotyczące sprzedawanych produktów oraz strategii sprzedaży. W szkoleniu wziął również udział przyszły pracownik, z którym Spółka zawarła wcześniej przedwstępną umowę o pracę. Treścią umowy było zobowiązanie się stron do zawarcia w ściśle określonym terminie umowy o pracę oraz zobowiązanie przyszłego pracownika do uczestniczenia w szkoleniu, które było niezbędne do wykonywania pracy na rzecz Spółki. W umowie zastrzeżono również, że:

 

  • przyszły pracownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w trakcie szkolenia,
  • jeżeli przyszły pracownik nie będzie uczestniczył w szkoleniu z przyczyn innych niż udokumentowana niezdolność do pracy lub szczególny przypadek losowy:
    - zwróci Spółce koszty poniesione w związku ze szkoleniem,
    - Spółka może zrezygnować z zawarcia przyrzeczonej umowy o pracę,
  • jeżeli przyszły pracownik, pomimo udziału w szkoleniu, uchyli się od zawarcia przyrzeczonej umowy o pracę, zapłaci wysoką karę umowną.

 

Po odbytym szkoleniu zawarto przyrzeczoną umowę o pracę i obecnie strony pozostają w stosunku pracy. Zdaniem Spółki, poniesione koszty udziału przyszłego pracownika w szkoleniu (koszty przejazdu, wyżywienia, noclegów, wykładów itp.) nie są dla tej osoby przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym Spółka nie ma obowiązku odprowadzać, jako płatnik, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też sporządzać informację o wysokości osiągniętych przychodów i przekazać ją podatnikowi i odpowiedniemu urzędowi skarbowemu.
Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych nieodpłatnym jest świadczenie, którego następstwem jest przysporzenie majątku podatnika, mające konkretny wymiar finansowy i, które ponadto jest nieekwiwalentne, co oznacza, iż aby je uzyskać nie trzeba z tego tytułu ponosić żadnych ciężarów. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przyszły pracownik uczestniczył w szkoleniu - niezbędnym do wykonywania pracy w jednostce, zorganizowanym dla pracowników Spółki. Pokrycie kosztów szkolenia przez Spółkę było obwarowane treścią przedwstępnej umowy o pracę, zgodnie z którą w przypadku niedotrzymania przez przyszłego pracownika warunków umowy był on zobowiązany do zwrotu kosztów szkolenia lub zapłaty wysokiej kary pieniężnej. Po odbyciu szkolenia strony zawarły umowę o pracę. Nabyta podczas szkolenia wiedza nie mogła być wykorzystana poza Spółką bez konieczności uiszczenia ekwiwalentu w postaci kary pieniężnej. Odbycie szkolenia, sfinansowanego przez Spółkę, nie spowodowało po stronie przyszłego pracownika korzyści majątkowej, którą mógłby w sposób wymierny wykorzystać. Udział w szkoleniu przyszłego pracownika nie może być dla niego uznany za przysporzenie - w postaci nieodpłatnie otrzymanego świadczenia.

Reasumując, sfinansowane przez Spółkę koszty szkolenia przyszłego pracownika nie stanowią dla niego przychodu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a na Spółce nie ciąży obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i sporządzenia informacji o uzyskanych z tego tytułu przychodach.
Mając powyższe na uwadze Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi uznał stanowisko Spółki przedstawione we wniosku za prawidłowe i postanowił jak w sentencji.
Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia. Interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.