Odpowiedzi na pytania podatników

 

źródło - http://sip.mf.gov.pl

Pytanie podatnika:

Czy wykorzystując daną dotację po rozpoczęciu działalności gospodarczej zgodnie z wyznaczonymi terminami, wydatki na zakup wyposażenia lokalu, sprzętu komputerowego i programów komputerowych zgodnie z fakturami i rachunkami może Pani wpisać w koszty uzyskania przychodu?

 

 

 

 

Otrzymała Pani z Urzędu Pracy dotację dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 11.300 zł. Firma będzie zarejestrowana jako osoba fizyczna. Nabyte towary będą przez Panią wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.12.2005r., stwierdza, iż wydatki na wyposażenie, sfinansowane ze środków przyznanych podatnikowi z Funduszu Pracy mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, natomiast do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych za pieniądze uzyskane z Funduszu Pracy.

Stosownie do art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W świetle art. 23 ust. 1 pkt. 1 lit. b) powołanej ustawy za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W tym bowiem przypadku, stosownie do art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztem uzyskania przychodów będą odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane zgodnie z art. 22a-22o, jednakże z uwzględnieniem art. 23 omawianej ustawy. W myśl art. 23 ust. 1 pkt. 45 kosztów uzyskania przychodów nie stanowią odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Zatem wydatki na nabycie wyposażenia, tj. składników majątku niepodlegających wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych, sfinansowane ze środków przyznanych Pani z Funduszu Pracy, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów z tytułu podjętej przez Panią pozarolniczej działalności gospodarczej. Wydatki te zostały bowiem poniesione w celu osiągnięcia przychodów i nie zostały wymienione na liście kosztów nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 23 ustawy o podatku dochodowym.

Natomiast za koszt uzyskania przychodów nie można uznać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, których zakup sfinansowany został z pieniędzy otrzymanych przez Panią z Funduszu Pracy. Zastosowanie w tym przypadku mieć będzie cyt. wyżej art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otrzymane przez Panią z Funduszu Pracy środki finansowe na zakup środków trwałych są formą zwrotu wydatków poniesionych na ich nabycie i mieszczą się w pojęciu "zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie". Bez znaczenia jest fakt, iż środki finansowe otrzymała Pani przed dokonaniem wydatku. Należy bowiem uwzględnić jednoznaczne intencje przyznania środków z Funduszu Pracy, które miały służyć między innymi sfinansowaniu "za Podatnika" zakupu środków trwałych. W omawianym przypadku trzeba mieć na uwadze ostateczny rezultat, jakim jest rzeczywista refundacja poniesionych przez Panią wydatków.

Reasumując, w przedstawionym stanie faktycznym oraz w świetle powołanych przepisów kosztami uzyskania przychodów mogą być wydatki na nabycie materiałów i wyposażenia, tj. składników majątku niepodlegających wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych, zaś kosztów uzyskania przychodów nie będą stanowiły odpisy amortyzacyjne od zakupionych przez Panią środków trwałych.