Odpowiedzi na pytania podatników

 

źródło - http://sip.mf.gov.pl

Pytanie podatnika:

Czy dla uzyskania uprawnienia do odliczenia podatku VAT od zakupionego paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu niezbędne jest posiadanie zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów?

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 86 ust. 3, 4, 5, 5a, art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21.04.2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 90 poz. 756) w odpowiedzi na pismo z dnia 03.10.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu postanawia uznać stanowisko strony za prawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku.

W dniu 05.10.2005 r. Spółka Jawna " S " zwróciła się do Naczelnika tut. Urzędu z wnioskiem w sprawie udzielenia interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług dotyczącej terminu przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdów samochodowych oraz prawa do odliczania podatku naliczonego przy zakupie paliwa i oleju napędowego nabywanych do eksploatacji samochodów nabytych przed dniem 01.06.2005 r. We wniosku Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:W ustawie nowelizującej z 21.04.2005 r. dodatkowe badanie techniczne dla samochodów nabytych przed dniem 01.06.2005 r. powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż do 31.05.2006 r.Podatnik pyta czy po dniu 22.08.2005 r. istnieje uprawnienie do odliczania podatku VAT od zakupionego paliwa na dotychczasowych zasadach a zaświadczenie uzyskane od diagnosty potwierdzi, bądź nie potwierdzi spełnienie wymaganych warunków. Zdaniem Podatnika po 22.08.2005 r. możne on odliczać VAT od zakupionego paliwa, a zaświadczenie od diagnosty uzyskane w okresie rocznym ale do 31.05.2005 r. potwierdzi tylko (bądź nie) spełnienie wymogów określonych przepisami VAT. Zaświadczenie stanowi jedynie formę potwierdzenia przysługującego uprawnienia, nie jest natomiast warunkiem koniecznym umożliwiającym odliczenie VAT od nabywanego paliwa.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu wyjaśnia, że zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT z dnia 21.04.2005 r. zmieniono przepisy dotyczące zasad rozliczania podatku naliczonego przy nabyciu i eksploatacji samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 znowelizowanej ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o których mowa w art. 86 ust. 3. Zatem ograniczenie odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa, oleju lub gazu dotyczyć będzie samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Podatnikowi będzie jednak przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów wymienionych w art. 86 ust. 4 tj.:

  1. pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
  2. pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
  3. pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
  4. pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
  5. pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy
  6. pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
  7. przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:
  1. odsprzedaż tych samochodów ( pojazdów ) lub
  2. oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy o VAT spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych o których mowa w ust. 4 pkt 1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.Kopię zaświadczenia podatnik jest obowiązany dostarczyć w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania do naczelnika urzędu skarbowego - art. 86 ust. 5a.Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21.04.2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 90 poz. 756) na potrzeby rozliczeń podatku VAT w zakresie odliczania podatku naliczonego przy nabyciu paliw wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 1 - 4 nabytych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21.04.2005 r. (tj. przed dniem 1.06.2005 r.) dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego badania technicznego nie później niż przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy. Zaświadczenie uzyskane w okręgowej stacji kontroli pojazdów potwierdza jedynie prawo Podatnika do odliczania podatku z tytułu nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego lub gazu, nie jest natomiast warunkiem powodującym powstanie tego prawa. Jeżeli jednak we wskazanym okresie Podatnik nie uzyska zaświadczenia potwierdzającego spełnienie przez konkretny pojazd wymagań określonych w art. 86 ust.4 pkt 1-4 to należy uznać, że nie przysługiwało mu prawo do odliczania podatku.

Interpretacja niniejsza dotyczy stanu prawnego na dzień złożenia wniosku, odnosi się do przedstawionego przez Wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego oraz obowiązuje do czasu zmiany stanu prawnego, który był przedmiotem interpretacji.Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla podatnika organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.