Odpowiedzi na pytania podatników

 

źródło - http://sip.mf.gov.pl

Pytanie podatnika:

Czy słuszne jest stanowisko Spółki stwierdzające, że: w przypadku pobytu osób fizycznych nieprzekraczającego okresu jednej doby hotelowej (a nie doby kalendarzowej, czy też dnia), osoba przebywająca w hotelu, pensjonacie, domu wypoczynkowym nie jest zobowiązana do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej. Natomiast w przypadku pobytu przekraczającego czas trwania jednej doby hotelowej, przebywający powinien uiścić opłatę za każdą dobę pobytu, włączając w to również pierwszą dobę.

 

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

Burmistrz Miasta Augustowa na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) postanawia udzielić następującej interpretacji:
- "E." sp. z o.o. - W. A. - inkasent opłaty uzdrowiskowej zobowiązany jest do pobierania tej opłaty na terenie Gminy Miasto Augustów od osób fizycznych przebywających w hotelu dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Opłata pobierana jest za każdy dzień pobytu.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 13 grudnia 2005 roku do Urzędu Miejskiego w Augustowie - Spółka z o.o. "E."- W., A. inkasent opłaty uzdrowiskowej złożył wniosek o udzielenie interpretacji dotyczącej zasad poboru opłaty uzdrowiskowej na terenie Gminy Miasto Augustów.
Oświadczył, że działalność gospodarczą prowadzi w zakresie usług hotelowych.

Zdaniem Spółki w przypadku pobytu osób fizycznych nieprzekraczającego okresu jednej doby hotelowej (a nie doby kalendarzowej, czy też dnia), osoba przebywająca w hotelu, pensjonacie, domu wypoczynkowym nie jest zobowiązana do uiszczenia wyżej wymienionej opłaty. Natomiast w przypadku pobytu przekraczającego czas trwania jednej doby hotelowej, przebywający powinien uiścić opłatę za każdą dobę pobytu, włączając w to również pierwszą dobę.

Zdaniem tut. Organu podatkowego powyższe stanowisko jest zgodne z obowiązującym prawem.
Przepis art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 84 ze zm.) stanowi, że opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.
Szczegółowe zasady ustalania, poboru oraz terminy płatności i wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Gminy Miasto Augustów określa Uchwała Nr XXVIII/276/05 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 września 2005 roku w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej.
Zgodnie z dyspozycją przepisu § 1 uchwały opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie Miasta Augustowa.
Przepis § 2 ustala wysokość tej opłaty na kwotę 2,60 zł, natomiast § 3 określa, że powyższą opłatę pobiera się za każdy dzień pobytu.
Ze względu na to, że powołane wyżej przepisy nie definiują pojęcia "doby" zdaniem tut. organu stosując wykładnię celowościową przepisów, dla celów poboru opłaty uzdrowiskowej, poprzez pojęcie doby należy rozumieć "dobę hotelową".
Skoro warunkiem, który rodzi obowiązek poboru opłaty uzdrowiskowej jest pobyt przekraczający co najmniej dobę, to momentem pozwalającym wyznaczyć jego upływ jest wpis pobytu osoby w książce meldunkowej hotelu.

W związku z powyższym w przypadku pobytu osób fizycznych w celach określonych wyżej na terenie Gminy Miasto Augustów, który nie przekracza 1 doby hotelowej, pobyt taki nie powoduje obowiązku poboru opłaty uzdrowiskowej.