Odpowiedzi na pytania podatników

 

źródło - http://sip.mf.gov.pl

Pytanie podatnika:

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej diet z tytułu odbywanych wyjazdów krajowych i zagranicznych, związanych ze świadczonymi, w ramach prowadzonej działalności, usługami?

 

 

 

 

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 15 listopada 2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, uznaje za nieprawidłowe przedstawione stanowisko w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu odbywanych podróży związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - "stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Interpretacja, o której mowa powyżej następuje w drodze postanowienia i dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Pismem z dnia 15 listopada 2005 r. zwrócił się Pan do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem dotyczącym zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na zlecenie firm polskich, działających na terenie całej Europy, dokonuje Pan oceny przygotowania ich kontrahentów do złożenia wniosków o przyznanie ISO 9002 oraz oceny zgodności z normami działań firm posiadających już ISO. Zdecydowana większość zleceń, wg Pana wyjaśnień, dotyczy audytów wykonywanych poza granicami kraju i wówczas pobyty wynoszą od dwóch do pięciu dni jednorazowo. Pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu odbywanych przez Pana podróży krajowych i zagranicznych.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie wskazał Pan, że wydatki z tytułu wyjazdów służbowych stanowią koszty uzyskania przychodów do wysokości diet podanych w powołanych przez Pana przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991).

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, po sprawdzeniu, że spełnione zostały warunki określone w art. 14a § 1 i § 2 cytowanej ustawy - Ordynacja podatkowa - udziela poniższej informacji:

Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) "kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 (...)". Natomiast przepis art. 23 ust. 1 pkt 52 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

A zatem przedsiębiorca ponoszący wydatki w związku z wyjazdem służbowym może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszystkie faktycznie poniesione wydatki, jeżeli ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość tego przychodu i wydatki te nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Natomiast aby podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diety, konieczne jest, aby odbywana przez niego podróż miała cechy podróży służbowej. Cechą podróży służbowej jest wykonywanie pojedynczego zadania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba podatnika lub jego stałe miejsce pracy. A zatem wykonywanie czynności stanowiących istotę świadczonych, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, usług, nie wiąże się z odbywaniem podróży służbowej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, świadczy Pan usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej polegające m.in. na dokonywaniu, na zlecenie firm polskich, działających na terenie Europy, oceny przygotowań ich kontrahentów do złożenia wniosków o przyznanie certyfikatu jakości ISO oraz oceny zgodności z normami działań firm już ten certyfikat posiadających. Z powyższego wynika, że wyjazdy poza miejscowość wskazaną jako siedziba firmy (najczęściej, wg Pana wyjaśnień, są to wyjazdy za granicę) są związane z realizacją powierzonych zleceń i wynikają z istoty prowadzonej działalności gospodarczej. Usługi przez Pana wykonywane - ich rodzaj i charakter - stanowią przedmiot Pana działalności gospodarczej i przemieszczanie się w celu ich realizacji nie może być traktowane jako podróż służbowa. W związku z powyższym w przypadku prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej w zakresie wykonywania wskazanych usług, brak jest uzasadnienia dla przyjęcia, iż świadcząc te usługi odbywa Pan podróże służbowe. W konsekwencji, w przedstawionym stanie faktycznym brak jest podstaw do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wartości diet z tytułu tych podróży.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej uzasadnienie - postanowiono jak w sentencji, uznając przedstawione przez Pana własne stanowisko w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu odbywanych podróży związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - za nieprawidłowe.

Końcowo informuję, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana w piśmie z dnia 15 listopada 2005 r. oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.