Odpowiedź na pytanie podatnika

 

Źródło - Ministerstwo Finansów

Pytanie podatnika:

Czy usługi polegające na publikacji w sieci internetowej bannerów reklamowych obcych witryn internetowych można uznać za usługi elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy o VAT?


Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - j.t. z późn. zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 09.2005 r. dotyczące zapytania, czy usługi polegające na publikacji w sieci internetowej bannerów reklamowych obcych witryn internetowych można uznać za usługi elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - informuję, że podzielam Pana stanowisko w sprawie.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego we wniosku z dnia 09.2005 r. stanu faktycznego, wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług polegających na publikacji w sieci internetowej bannerów reklamowych obcych witryn internetowych, a konkretnie osób prawnych z USA. W związku z tym zwraca się Pan z zapytaniem (w pkt 1 pisma), czy usługi takie można uznać za usługi elektroniczne w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednocześnie wskazuje Pan, że wykonywane usługi spełniają ustawowe warunki, tj. świadczone są za pomocą internetu, ich świadczenie z natury zależne jest od technologii informatycznej, usługi te są zautomatyzowane i wymagają niewielkiej interwencji człowieka oraz niemożliwe jest ich wykonanie bez wykorzystania technologii informatycznej.

Stosownie do art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ilekroć w przepisach jest mowa o usługach elektronicznych - rozumie się przez to usługi świadczone za pomocą internetu lub podobnej sieci elektronicznej, których świadczenie z natury zależne jest od technologii informatycznej i z reguły usługi te są zautomatyzowane, wymagają niewielkiej interwencji człowieka oraz niemożliwe jest ich wykonanie bez wykorzystania technologii informatycznej; w szczególności usługami elektronicznymi są:
a) tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, zdalne zarządzanie programami i sprzętem,
b) dostarczanie oprogramowania oraz jego uaktualnień,
c) dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianie baz danych,
d) dostarczanie muzyki, filmów i gier, w tym gier losowych i hazardowych, jak również przekazów o charakterze politycznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym, naukowym i rozrywkowym oraz informacji o wydarzeniach,
e) usługi kształcenia korespondencyjnegodo usług elektronicznych nie zalicza się usług nadawczych radiowych i telewizyjnych, chyba że program radiowy lub telewizyjny jest nadawany wyłącznie za pośrednictwem Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, oraz usług telekomunikacyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe informuję, że podzielam Pana stanowisko w sprawie i stwierdzam, iż świadczone przez Pana usługi stanowią usługi elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Niniejsza interpretacja dotyczy konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień zaistnienia zdarzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika (art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa), wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 2 w/w ustawy). Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa).