Odpowiedź na pytanie podatnika

 

Źródło - Ministerstwo Finansów

Pytanie podatnika:

Spółka w dniu 23.06. 2005r zawarła umowę leasingową na samochód Fiat Doblo Cargo. Samochód ma masę całkowitą nie przekraczającą 3,5 tony, jeden rząd siedzeń i na trwale oddzieloną część ładunkową. Czy przysługuje Spółce prawo do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych oraz od zakupu paliwa do przedmiotowego samochodu po przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego?


W dniu 01.09.2005r. do tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Spółki (uzupełniony w dniu 15.09.2005r.) o wydanie wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku VAT.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka w dniu 23.06.2005r. zawarła umowę leasingową na samochód Fiat Doblo Cargo. Samochód ma masę całkowitą nie przekraczającą 3,5 tony, jeden rząd siedzeń i na trwale oddzieloną część ładunkową. Zdaniem Spółki przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych oraz zakupu paliwa do przedmiotowego samochodu, gdyż spełnione są wymagania ustawowe wynikające z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - po przeprowadzeniu specjalnego dodatkowego badania technicznego.

Odnosząc się do przedstawionego wyżej stanu faktycznego tutejszy Organ stwierdza, że:

Art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), znowelizowany ustawą z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756), w ust. 3 mówi: "W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000,00 zł".

Art. 86 ust. 4 stanowi, że przepis ust. 3 nie dotyczy:

 1. pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
 2. pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
 3. pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
 4. pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielone elementy pojazdu;
 5. pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy;
 6. pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 7. przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:
  a) odsprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub
  b) oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te pojazdy są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 u ust. 5a ustawy o podatku VAT (po nowelizacji), spełnienie wymagań dla pojadów samochodowych określonych w ust. 4 pkt 1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. Kopię zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany dostarczyć w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Obowiązujący od 22 sierpnia 2005r. wymóg potwierdzenia przez diagnostę z okręgowej stacji kontroli pojazdów spełnienia nowych warunków technicznych dla samochodów i pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, będący wymogiem niezbędnym dla celów prawidłowego odliczenia podatku VAT również od paliwa do tych pojazdów, dotyczy zarówno pojazdów stanowiących własność, jak również pojazdów leasingowanych. Nowe brzmienie art. 86 ust. 5 ustawy o podatku VAT, dotyczy generalnie czterech nowych kategorii pojazdów wymienionych w czterech punktach ust. 4 tego przepisu, niezależnie od formy ich posiadania.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła umowę leasingu na samochód Fiat Doblo Cargo w dniu 23.06.2005r., a zatem w okresie obowiązywania przepisów ustawy o podatku VAT przed nowelizacją. Zatem do dnia 22 sierpnia 2004r. wysokość podatku naliczonego od rat leasingowych i paliwa uzależniona jest od spełnienia warunków wynikających z art. 86 ust. 3, ust. 5 i ust. 7 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT przed zmianą przepisów, tj. odliczenie podatku naliczonego od paliwa do napędu pojazdu samochodowego oraz odliczenie podatku naliczonego od rat leasingowych w pełnej wysokości przysługuje tylko jeżeli dopuszczalna ładowność tego pojazdu jest większa niż określona według wzoru, o którym mowa w art. 86 ust. 3 (tzw. wzór Lisaka), natomiast dopuszczalna ładowność tego pojazdu oraz ilość miejsc, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy o VAT przed nowelizacją, ustalona jest na podstwie wyciągu ze świadectwa homologacji.

Od 22 sierpnia 2005r. leasingowany przez Spółkę samochód spełnia wymogi określone w art. 86 ust. 4 pkt 1. Zatem potwierdzenie tego faktu zaświadczeniem stacji kontroli pojazdów daje prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego od rat leasingowych oraz podatku naliczonego od zakupu paliwa do tego samochodu.