Odpowiedź na pytanie podatnika

 

Źródło - Ministerstwo Finansów

Pytanie podatnika:

Starostwo zwróciło się z pytaniem dotyczącym terminu wystawienia przez kontrahenta faktur korygujących do faktur za zakupione usługi.


Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), § 16 ust. 1, § 17 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 03.08.2005 r. znak FK.I.0715-16/05 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku.

W dniu 04.08.2005 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Strony w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Starostwo w dniu 27.06.2005 r. otrzymało od swojego kontrahenta fakturę korygującą do faktury za zakupione usługi w dniu 08.10.2002 r. Wątpliwości Starostwa sprowadzają się do terminu wystawienia faktur korygujących. Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno w regulacji zawartej w art. 106 ustawy o VAT, w którym określone zostały podstawowe zasady wystawiania faktur VAT, jak i zapisach § 19 i § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971), brak jest jednoznacznego wskazania maksymalnego terminu korygowania faktur VAT. Wobec czego Podatnik uważa, iż winno się to odnieść do zapisów art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w którym to podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych z czynnościami opodatkowanymi. Odliczenia podatku naliczonego podatnik może dokonać w terminach, które ustawodawca szczegółowo określił w art. 86 ust. 10, 11, 12, 16, 18. Jeżeli jednak podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku naliczonego w powyższych terminach, to stosownie do zapisu ust. 13 tego artykułu może tego dokonać poprzez sporządzenie korekty deklaracji za okresy, w których przysługiwało mu prawo do odliczenia. Powyższa korekta może być dokonana w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu potwierdza prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy, uzasadniając swoje stanowisko w sposób nieco odmienny niż Podatnik. Zasady wystawiania faktur korygujących aktualnie regulują przepisy § 16 i § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 798), a nie jak Wnioskodawca w swoim piśmie podał § 19 i § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 971) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. straciło moc z dniem 01.06.2005 r., tj. z dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia 25.05.2005 r.

Zgodnie z § 16 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. W myśl § 17 ust. 1 fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Wyżej wymienione przepisy określają również elementy, jakie powinna zawierać faktura korygująca w każdym z ww. przypadków. Nie rozstrzygają natomiast kwestii terminu, w jakim ma być wystawiona. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca otrzymał fakturę korygującą wystawioną przez swojego kontrahenta po upływie prawie trzech lat od daty dokonania zakupu usługi. Z uwagi na to, że przepisy podatkowe nie wskazują maksymalnego terminu korygowania faktur VAT, kontrahent miał prawo do wystawienia faktury korygującej z przyczyn określonych w § 16 lub § 17 wyżej wymienionego rozporządzenia, natomiast Wnioskodawca jako nabywca ma prawo do skorygowania podatku naliczonego na warunkach określonych w § 17 ust. 4 i ust. 5 rozporządzenia. Mianowicie zgodnie z ust. 4 nabywca otrzymujący fakturę korygującą:

  1. jest uprawniony do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których owa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, w rozliczeniu za kwartał, w którym fakturę otrzymali - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje zwiększenie podatku naliczonego, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy;
  2. jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, w rozliczeniu za kwartał, w którym fakturę otrzymali - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje obniżenie podatku naliczonego.

Przepisu ust. 4 pkt 2 nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik nie rozliczył podatku określonego w fakturze, której korekta dotyczy.

Interpretacja niniejsza dotyczy stanu prawnego na dzień złożenia wniosku, odnosi się do przedstawionego przez Wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego oraz obowiązuje do czasu zmiany stanu prawnego, który był przedmiotem interpretacji. Interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, przysługuje Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie - art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej.