Odpowiedź na pytanie podatnika

 

Źródło - Ministerstwo Finansów

Pytanie podatnika:

Czy w okresie od dnia 22 sierpnia 2005 r. do dnia uzyskania zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa?


W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje samochód marki X zakupiony w dniu 25 sierpnia 2004 r. o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, posiadający jeden rząd siedzeń, oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków trwałą przegrodą.

Zdaniem podatnika, w okresie od dnia 22 sierpnia 2005 r. do dnia przeprowadzenia badania technicznego, o którym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu paliwa do ww. samochodu mimo braku zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym samochodu podatnik jest zobowiązany przedłożyć kopię ww. zaświadczenia właściwemu organowi podatkowemu. W przypadku, gdy samochód nie będzie spełniał warunków, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy ? podatnik jest obowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem paliwa do przedmiotowego samochodu.

Stanowisko podatnika jest prawidłowe.Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W myśl art. 88 ust.1 pkt 3 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 22 sierpnia 2005 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o których mowa w art 86 ust. 3, tj. samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Jednocześnie, stosownie do zapisów art. 86 ust. 4 ustawy, przepis art. 86 ust. 3 nie dotyczy: 1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;5) pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach: agregat elektryczny/spawalniczy, bankowóz, do prac wiertniczych, koparka, koparkospycharka, ładowarka, oczyszczanie dróg, podnośnik do prac konserwacyjno ? montażowych, pomoc drogowa, zimowego utrzymania dróg, żuraw samochodowy;6) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;7) przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 5 spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ww. art. 86 ust. 4 pkt 1 ? 4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.W myśl art. 86 ust. 5a ustawy, kopię zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany dostarczyć w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, do naczelnika urzędu skarbowego. Zaświadczenie to ma potwierdzać prawidłowość dokonywanych przez podatnika odliczeń podatku od paliwa wykorzystywanego do napędu tego samochodu. Jeżeli natomiast zaświadczenie nie potwierdzi spełnienia tych wymagań, oznacza to, że podatnik nie miał prawa dokonywać odliczeń podatku naliczonego. W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90 poz. 756) w stosunku do samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy wymienionej w art. 1, nabytych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 86 ust. 5, powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy. Zgodnie z art. 9 - ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. weszła w życie z dniem 1 czerwca 2005 r. (z wyjątkiem przepisów dotyczących pojazdów samochodowych, które to przepisy weszły w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia ustawy ? czyli od dnia 22 sierpnia 2005 r.). Jednocześnie w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. ustawodawca zastrzegł, iż jeżeli przed terminem najbliższego obowiązkowego badania technicznego lub przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, pojazdy, o których mowa w ust. 1 tj. samochody ciężarowe o masie całkowitej nieprzekraczajacej 3,5 t są przedmiotem dokonania dostawy, dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, powinno być przeprowadzone nie później niż przed dniem dokonania dostawy.

W związku z powyższym na podstawie przedstawionego stanu faktycznego i zacytowanych powyżej przepisów stwierdza się, że od dnia 22 sierpnia 2005 r. do dnia uzyskania zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym, o którym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy - przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu paliwa do przedmiotowego samochodu.