Odpowiedź na pytanie podatnika

 

Źródło - Ministerstwo Finansów

Pytanie podatnika:

Czy po dniu 22.08.2005 r. może Pani zdemontować "kratkę" i przerejestrować samochód na osobowy - bez konieczności zwrotu odliczonego wcześniej podatku?


Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.09.2005 r.
p o s t a n a w i a
uznać, iż stanowisko podatnika dotyczące braku konsekwencji podatkowych w postaci zwrotu odliczonego podatku VAT z tytułu nabycia samochodu ciężarowego spełniającego wymogi z wzoru Lisaka, w przypadku przerejestrowania go na samochód osobowy, jest prawidłowe.

Pismem z dnia 31.08.2005 r. zwróciła się Pani z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny:
W dniu 16.08.2005 r. zakupiła Pani nowy samochód "z kratką" i w tym dniu otrzymała Pani również fakturę dokumentującą jego nabycie. Przedmiotowy samochód spełniał wymogi wynikające z wzoru Lisaka, tj. jego dopuszczalna ładowność była przynajmniej równa dopuszczalnej ładowności wynikającej z tego wzoru. Pani zdaniem przysługuje Pani prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego przy jego nabyciu, a więc pełny zwrot podatku VAT wynikającego z faktury zakupu. Obecnie zamierza Pani wymontować z w/w pojazdu "kratkę" i przerejestrować go na samochód osobowy - bez konieczności zwrotu odliczonego wcześniej podatku.
W związku z powyższym zwraca się Pani z pytaniem:
- czy po dniu 22.08.2005 r. może Pani zdemontować "kratkę" i przerejestrować samochód na osobowy - bez konieczności zwrotu odliczonego wcześniej podatku?
Sformułowała Pani też własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż:
Nowe przepisy regulujące zasady odliczania podatku naliczonego przy nabyciu samochodów weszły w życie 22 sierpnia 2005 r. Do tego czasu (do 21 sierpnia 2005 r.) prawo do odliczenia oceniane było w oparciu o obowiązujący od 1 maja 2004 r. tzw. "wzór Lisaka" i w związku z tym przysługiwało Pani prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodu w pełnej wysokości.
Obowiązujące od dnia 22.08.2005 r. przepisy przewidują również obowiązek dokonania korekty podatku odliczonego w przypadku przeróbek samochodów uprawniających do pełnego odliczenia (art. 86 ust. 5b oraz ust. 5c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Jednakże przepisy te mają zastosowanie wyłącznie do przeróbek samochodów nabytych od 22 sierpnia 2005 r. Wniosek taki płynie z art. 86 ust.5b ustawy o VAT, z którego jednoznacznie wynika, że dotyczy on tylko tych pojazdów, dla których warunkiem dokonania odliczenia jest posiadanie zaświadczenia stwierdzającego przeprowadzenie tzw. dodatkowego badania technicznego (a więc pojazdów nabytych od 22 sierpnia 2005 r.). Mając powyższe na uwadze należy uznać, że w przypadku samochodów nabytych do 21 sierpnia 2005 r. można nadal bez konsekwencji (w szczególności bez konieczności dokonywania korekty podatku naliczonego) zdemontować kratkę i przerejestrować samochód na samochód osobowy.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:
Zasadą jest, że podatnik dokonuje obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie przepisów obowiązujących w momencie rozliczenia podatku.
Do dnia 21 sierpnia 2005 r., a więc w okresie kiedy nabyła Pani samochód, w zakresie odliczania podatku naliczonego przy zakupie samochodu obowiązywały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), z których wynika, że w przypadku nabycia samochodu innego niż osobowy o dopuszczalnej ładowności równej lub większej niż wynikająca z przepisu art. 86 ust.3 ustawy (tzw. "wzór Lisaka"), podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej jego zakup.
Przepisy te uległy zmianie od dnia 22.08.2005 r. w związku z art. 9 ustawy z dnia 21.04.2005 r. o zmianie ustawy od podatku od towarów i usług oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756).

Od momentu wejścia w życie znowelizowanych przepisów dotyczących samochodów zmieniły się kryteria kwalifikacji pojazdu jako ciężarowego, a co za tym idzie zasady odliczania podatku VAT od nabycia samochodów.

Jednocześnie z tym dniem obowiązuje nowy przepis art. 86 ust.5c, z którego wynika, że jeżeli w okresie 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym otrzymano fakturę lub dokument odprawy celnej, w pojeździe dla którego wydano zaświadczenie o spełnieniu warunków do pełnego odliczenia VAT, zostaną dokonane zmiany w wyniku których pojazd nie spełnia tych wymagań, podatnik jest obowiązany do skorygowania kwoty podatku naliczonego w całości w rozliczeniu za okres, w którym dokonano tych zmian.

Z treści tego artykułu wynika, że obowiązek korekty odliczonego podatku naliczonego ma zastosowanie do samochodów nabytych od dnia 22.08.2005 r.