Odpowiedź na pytanie podatnika

 

Źródło - Ministerstwo Finansów

Pytanie podatnika:

Czy przysługuje odliczenie od zakupu paliwa do samochodów?


Postanowienie

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 29.08.2005 r. wpłynął wniosek Podatnika, uzupełniony pismami z dnia 08.09.2005 r. oraz z dnia 11.10.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny:

Podatnik do prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystuje dwa samochody. Jeden z nich jest typowym samochodem osobowym, o którym mowa w art. 86 ust. 3, natomiast drugi opisany jest w art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
Zapytanie dotyczy:
czy Podatnikowi przysługuje obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości określonej w fakturach dokumentujących nabycie wszelkiego rodzaju paliw silnikowych zużytych do napędu w/w samochodów, tj. spełniających wymagania, o których mowa w art. 86 ust. 4 oraz takich, które tych wymagań nie spełniają.
Stanowisko Podatnika:
Zdaniem Podatnika przysługuje obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości określonej w fakturach dokumentujących nabycie wszelkiego rodzaju paliw silnikowych zużytych do napędu w/w samochodów, tj. spełniających wymagania, o których mowa w art. 86 ust. 4 oraz takich, które tych wymagań nie spełniają.

Zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) stosownie do swojej właściwości Naczelnik Urzędu Skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W związku z powyższym udzielam interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następująco:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3, tj. samochodów osobowych i innych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. W związku z tym, że dopuszczalna masa całkowita samochodów określonych w pytaniu nie przekracza 3,5 tony, to odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu paliw silnikowych nie przysługuje.

Ograniczenie odliczenia kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy (pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony), nie dotyczy określonych kategorii pojazdów samochodowych, wymienionych w ust. 4 art. 86 ustawy tj.:
1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
5) pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy;
6) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
7) przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:
a) odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub
b) oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Zatem jeśli eksploatowany samochód spełni warunki, o których mowa w pkt 1-7 art. 86 ust. 4 cyt. ustawy to Podatnikowi będzie przysługiwało prawo odliczenia paliwa. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 5 spełnienie wymagań do zaliczenia samochodu do grup wymienionych w pkt. 1 - 4 musi być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez okręgową stację kontroli pojazdów.

Tym samym zakaz odliczenia podatku od paliwa, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3, nie odnosi się do paliwa wykorzystywanego do pojazdów, których ten przepis nie dotyczy. Oznacza to zatem, że podatnikowi będzie przysługiwało odliczenie podatku od paliwa wykorzystywanego do pojazdów określonych w art. 86 ust. 4. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych wymienionych w ust. 4 pkt 1- 4, stwierdza się, zgodnie z przepisem art. 86 ust. 5 ustawy, na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stacje kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. Kopię zaświadczenia, podatnik jest zobowiązany dostarczyć, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, do naczelnika urzędu skarbowego.

Do samochodów nabytych przed dniem wejścia w życie ustawy z 21 kwietnia 2005 r. ( tj. przed dniem 1 czerwca 2005 r.) dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy.

Pouczenie

Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Załączników złożonych do pisma nie poddano ocenie.

Zgodnie z art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.