Informacja o nowych przepisach związanych z pierwszą rejestracją pojazdów

 

Źródło - Ministerstwo Transportu i Budownictwa

 

 

Departament Dróg i Transportu Drogowego                             29 Grudnia 2005

Informacja o nowych przepisach związanych z pierwszą rejestracją pojazdów od dnia 1 stycznia 2006 r.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r – Prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202 z późn.zm.) - od dnia 1 stycznia 2006 r. do pierwszej rejestracji pojazdu wymagany jest: dowód wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.

Obowiązek ten dotyczy pojazdu kategorii M1 lub N1 oraz trójkołowego pojazdu silnikowego, z wyłączeniem motocykla trójkołowego.

Pojazdem kategorii M1 jest samochód osobowy przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Pojazdem kategorii N1 jest samochód ciężarowy mający dopuszczalną masę całkowitą nie przekraczającą 3,5 t.

Oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, wprowadzający pojazd jest obowiązany dołączyć do faktury wystawionej nabywcy pojazdu. Oświadczenie to może być złożone na fakturze. Oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci powinno identyfikować wprowadzającego pojazd, podając jego nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko i adres.

Wprowadzający pojazd jest zobowiązany dołączyć do faktury wystawionej nabywcy wymienione oświadczenie lub dowód wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dowód wpłaty jest dołączany do wniosku o rejestrację pojazdu w przypadku wprowadzającego nie więcej niż 1000 pojazdów w roku kalendarzowym, który może nie zapewniać sieci zbierania pojazdów, oraz podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, który dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu. Powyższa opłata wnoszona jest na odrębny rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dowód wpłaty powinien zawierać określenie cechy identyfikacyjnej - numeru VIN albo numeru nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu, którego ta opłata dotyczy. W przypadku, gdy wprowadzający pojazd, który nie zapewnia sieci dokonał zbycia pojazdu, obowiązany jest przekazać niezwłocznie nabywcy pojazdu ww. dowód wpłaty. W ocenie MTiB dopuszczalne jest przedłożenie do rejestracji pojazdu kopii dowodu wpłaty.

Numer konta Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na który dokonuje się ww. opłaty 500 zł, podany jest na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska. Wpłaty można dokonywać również na blankiecie ogólnodostępnym w urzędzie pocztowym.

Przypominamy, że powyżej omówione dokumenty od dnia 1 stycznia 2006 r. będą wymagane do pierwszej rejestracji samochodu osobowego kategorii M1, samochodu ciężarowego kategorii N1 oraz trójkołowego pojazdu silnikowego, z wyłączeniem motocykla trójkołowego. W praktyce wymóg ten powinien być stosowany dla pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju, w rozumieniu art. 4 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, od dnia 1 stycznia 2006 r. (jb)